Hyppää sisältöön

Yksilölliset opintopolut

Kotoutumiskoulutuksen laajuus ja sisältö vaihtelevat yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Alkukartoituksen aikana saadut tiedot maahanmuuttaneen työllistymis- ja opiskeluvalmiuksista, muista kotoutumisvalmiuksista sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palveluiden tarpeista hyödynnetään silloin, kun viranomainen laatii yhdessä maahanmuuttaneen kanssa kotoutumissuunnitelmaa ja kun viranomainen arvioi kotoutumiskoulutuksen tarkoituksenmukaista sisältöä. 

Alkukartoituksessa tai viimeistään ennen opiskelun aloittamista TE-toimisto tai kunta toteuttaa lähtötason arvioinnin, jonka avulla opiskelija ohjataan sopivalle opintopolulle, sopivaan moduuliin ja opetusryhmään. Käytännössä kielitaidon lähtötason arvioi palveluntuottaja, joka on erillinen kielitaidon lähtötasoarvioinnin palvelun tuottaja tai arvion tekevä taho voi olla myös sama kuin varsinaisen kotoutumiskoulutuksen palveluntuottaja.

Koulutuksen toteuttaja hyödyntää lähtötason arvioinnin tuloksia, kun maahanmuuttaneelle laaditaan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Arvioinnin tekemistä varten kerätään tietoja haastattelemalla opiskelijaa ja kartoittamalla hänen valmiuksiaan muun muassa seuraavissa asioissa:

  • opiskelijan luku- ja kirjoitustaito latinalaisin aakkosin
  • suomen tai ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito
  • aiempi opiskelu- ja työkokemus, nykyinen elämäntilanne
  • omat työllistymis- ja koulutustoiveet.

Opiskelija ohjataan oikealle opintopolulle

Ennakkoon tehdyn arvioinnin tavoitteena on ohjata opiskelija viivytyksettä hänelle sopivaan koulutukseen. Koulutuksen järjestämisessä otetaan huomioon opiskelijoiden yksilölliset tarpeet sekä alueellinen koulutustarjonta ja työmarkkinatilanne. Kun muodostetaan opetusryhmiä, otetaan huomioon oppimisvalmiudet ja erilainen etenemisvauhti opinnoissa.

Koulutusta voidaan organisoida esimerkiksi seuraavasti:

  • Peruspolku

Peruspolulle ohjataan opiskelijat, joilla on perusopiskeluvalmiudet: toiminnallinen luku- ja kirjoitustaito latinalaisin aakkosin ja aikaisempaa kokemusta vähintään yhden vieraan kielen opiskelusta. Opiskelijan tavoitteena on työllistyminen tai ammatillinen koulutus.

  • Hitaasti etenevien polku

Hitaasti etenevien polulle ohjataan opiskelijat, joilla on kehitettävää opiskeluvalmiuksissa tai muita oppimisen hitauteen vaikuttavia tekijöitä, kuten elämäntilanne. Heidän luku- ja kirjoitustaitonsa latinalaisin aakkosin on tyydyttävä tai harjaantumaton. Opiskelijan tavoitteena on työllistyminen tai ammatillinen koulutus.

  • Nopeasti etenevien polku

Nopeasti etenevien polulle ohjataan kielenopiskeluun tottuneet opiskelijat, joiden luku- ja kirjoitustaito latinalaisin aakkosin on sujuva. Heillä on hyvät opiskelutaidot ja valmiudet itsenäiseen ja oma-aloitteeseen opiskeluun sekä korkeakoulutus tai kokemusta akateemisesta opiskelusta. Opiskelijan tavoitteena on työllistyminen akateemiseen ammattiin tai oman alan täydennyskoulutus.

Kotoutumiskoulutus voidaan toteuttaa opintopolun mukaisessa opiskelijaryhmässä tai heterogeenisessa ryhmässä eriyttämällä opetusta opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Toteutustapaan vaikuttavat muun muassa alueelliset resurssit ja opiskelijoiden määrä.

Koulutuksen järjestäjä voi tarjota opiskelijalle mahdollisuutta vaihtaa opintopolkua kotoutumiskoulutuksen aikana, jos opiskelija ja kouluttaja yhdessä arvioivat, että toinen polku tukee paremmin opiskelijan oppimista.

Riittävä tuki auttaa eteenpäin

Maahanmuuttaneen kotoutumista pyritään tukemaan kokonaisvaltaisesti. Työllistymisen ja kouluttautumisen ohella kotoutumistoimien tavoitteena on myös yleisen elämänhallinnan ja osallisuuden vahvistaminen.

Kotoutumiskoulutuksessa tulee huomioida erityisryhmien tarpeet sekä muu erityisen tuen tarve. Esimerkiksi hiljattain luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen suorittaneet saattavat tarvita erityistukea myöhemmissä opinnoissaan. Myös erilaiset opiskelu- ja oppimisvaikeudet tai muut tekijät, kuten sairaus, vamma tai elämäntilanteen muutosten aiheuttamat vaikeudet, on otettava huomioon, kun tuetaan kotoutumiskoulutuksessa olevan opiskelijaa.

Lue lisää:
Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet