Hyppää sisältöön

Suunnitelman sisältö ja laativan viranomaisen tehtävät

Kotoutumissuunnitelman tekemisestä vastaa joko kunta tai TE-toimisto/kokeilualueen kunta. Suunnitelma perustuu alkukartoituksessa tehtyyn arvioon maahanmuuttaneen palvelutarpeesta sekä niistä palveluista ja toimenpiteistä, joiden avulla maahanmuuttaneen kotoutumista voidaan edistää. Alkukartoitukseen perustuva arvio täydentyy silloin, kun kotoutumissuunnitelmaa laaditaan.

Kun viranomainen laatii kotoutumissuunnitelmaa yhdessä maahanmuuttaneen kanssa, suunnitelmassa otetaan huomioon maahanmuuttaneen yksilölliset tarpeet, tavoitteet ja valmiudet. Suunnitelman sisältöön vaikuttavat henkilön aiempi koulutus, työkokemus, ikä, terveydentila ja muut henkilökohtaiset tekijät. Pyrkimys yksilöllisen suunnitelman laatimiseen tarkoittaa myös maahanmuuttaneen henkilökohtaisten toiveiden, edellytysten ja motivaation huomioon ottamista.

Suunnitelman sisältöön vaikuttaa myös esimerkiksi se, millaisia palveluja ja mitä koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia alueella on tarjolla.

Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan:

 • maahanmuuttaneen suomen tai ruotsin kielen opiskelun aloittamisesta tai jatkamisesta
 • kotoutumiskoulutuksesta ja muista kotoutumista edistävistä toimenpiteistä
 • työnhausta ja sen tavoitteista sekä työnhakua tukevista ja työllistymistä edistävistä palveluista.

Kotoutumissuunnitelmassa voidaan myös sopia oman äidinkielen opetuksesta ja yhteiskuntaan perehdyttävästä opetuksesta. Suunnitelmassa huomioidaan luku- ja kirjoitustaidon ja/tai perusopetusta täydentävän opetuksen tarve.

TE-palveluiden kotoutumissuunnitelma

TE-toimistossa tai kokeilukunnassa laaditussa kotoutumissuunnitelmassa sovitaan niistä kotoutumista edistävistä palveluista, joiden avulla tuetaan maahanmuuttaneen työllistymistä tai koulutukseen sijoittumista. Suunnitelmassa sovitut palvelut perustuvat alkukartoituksessa tehtyyn arvioon maahanmuuttaneen tilanteesta ja palvelutarpeesta (kielitaito, työkokemus, koulutus, muut valmiudet) sekä hänen omiin toiveisiinsa ja suunnitelmiinsa. Alkukartoitukseen perustuva arvio täydentyy silloin, kun kotoutumissuunnitelmaa laaditaan ja myöhemmin, kun sitä päivitetään. Samalla kun suunnitelma laaditaan, sovitaan myös siitä, miten suunnitelman toteutumista seurataan.

Osallistuminen kotoutumiskoulutukseen on useimmiten ensimmäinen kotoutumissuunnitelmassa sovittu palvelu. Kotoutumiskoulutuksen jälkeen TE-toimistossa laadittua kotoutumissuunnitelmaa tarkistetaan ja täydennetään. Tällöin suunnitelmassa voidaan esimerkiksi sopia julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain mukaisista palveluista, joiden arvioidaan parhaiten tukevan maahanmuuttaneen työllistymistä ja/tai ammatillista kehittymistä. 

Kunnan kotoutumissuunnitelma

Kunta laatii kotoutumissuunnitelman niille maahanmuuttaneille, jotka eivät ole välittömästi elämäntilanteensa vuoksi suuntautumassa työelämään. Jos maahanmuuttanut ei iän, terveys- tai perhesyiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi ilmoittaudu TE-palveluihin työnhakijaksi eikä osallistu TE-palveluiden kotoutumista edistäviin palveluihin, sopii kunta hänen kanssaan kotoutumissuunnitelmassa kotoutumista edistävistä kunnan palveluista tai muista palveluista ja toimenpiteistä.

Kun kotoutumissuunnitelma tehdään kunnassa, on tärkeää, että suunnitelman tiedot yhdistetään muihin kunnassa tehtäviin palvelusuunnitelmiin (esimerkiksi varhaiskasvatus, perusopetus, lastensuojelu ja vammaispalvelut). Kotoutumissuunnitelman toteuttaminen vaatii usein monialaista yhteistyötä.   

Kunnan kotoutumissuunnitelma voi sisältää muun muassa:  

 • suomen tai ruotsin kielen opiskelua
 • yhteiskuntaan perehdyttävää opetusta
 • kotoutumiskoulutusta
 • perusopetusta täydentävää opetusta
 • luku- tai kirjoitustaidon opetusta
 • oman äidinkielen opiskelua, erityisesti alaikäiset maahanmuuttaneet
 • vapaan sivistystyön tarjoamia harrastus- tai opiskelumahdollisuuksia
 • muita kotoutumista edistäviä yksilöllisiä palveluja tai toimenpiteitä.

Lisätietoa:
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 
Alaikäisen kotoutumissuunnitelma
Perheen kotoutumissuunnitelma 
Alkukartoitus
Kenelle alkukartoitus tehdään?