Hyppää sisältöön

Kotoutumisen valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut edistävät tiedonvaihtoa ja tiedolla johtamista

KEHA-keskuksessa on käynnistynyt syksyllä 2022 kehittämishanke, jossa kehitetään kotoutumisen valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut (ns. Koto-digi). Valtakunnallisilla tietojärjestelmäpalveluilla parannetaan erityisesti tiedonvaihtoa kotoutumisen toimijoiden välillä sekä kotoutumisen tiedolla johtamista kunnallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.

Uusista valtakunnallisista kotoutumisen tietojärjestelmäpalveluista esitetään säädettäväksi uudessa kotoutumislaissa. Laissa säädettäisiin kotoutumisen asiakastietojärjestelmästä, jota käytettäisiin kuntien kotoutumispalveluissa muiden kuin TE-palvelujen asiakkaina olevien kotoutujien palveluissa. Yhteisen valtakunnallisen kotoutumisen asiakastietojärjestelmän avulla voitaisiin varmistaa saumaton ja turvallinen tiedonkulku kotoutumisen toimijoiden välillä. Asiakastietojärjestelmän tavoitteena on tukea erityisesti kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoa ja palveluohjausta. Kotoutumisen asiakastietojärjestelmä rakennettaisiin yhteensopivaksi TE-palvelujen tietojärjestelmien kanssa.

Asiakastietojärjestelmän lisäksi kotoutumisen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kehittämiseen sisältyy tietovarantojen ja yhdyspintojen kehittämistä.

Asiakastietojärjestelmän käyttöönotto alkaisi vuonna 2025

Kotoutumislain kokonaisuudistuksessa (ns. KOTO24) kunnille esitetään velvollisuutta käyttää uutta kotoutumisen valtakunnallista asiakastietojärjestelmää kotoutumispalvelujen toimeenpanossa.  

Asiakastietojärjestelmä olisi mahdollista ottaa käyttöön kunnissa vuodesta 2025 alkaen, jolloin uusi kotoutumislaki tulisi voimaan. Kuntia koskeva käyttövelvoite astuisi voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2027. Järjestelmän käyttö olisi kunnille maksutonta.

Tietojärjestelmäpalveluita kehitetään yhteistyössä

Valtio vastaa yhteisen tietojärjestelmän rakentamisesta, ylläpidosta ja niihin liittyvistä kustannuksista. Tietojärjestelmäpalvelujen kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Työryhmien ja haastattelujen lisäksi järjestetään tilaisuuksia kommentointia ja keskustelua varten.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja KEHA-keskus toteuttavat kuntien kotoutumispalvelujen viitearkkitehtuurityön keväällä 2023. Viitearkkitehtuurityössä kuvataan kotoutumispalvelujen tavoitetila tulevaisuudessa ja se tukee kotoutumisen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen sekä kotoutumisen edistämisen laajempaa kehittämistä.

Kuntien kotoutumispalvelujen viitearkkitehtuurityöhön on koottu seitsemästä kunnasta koostuva projektiryhmä. Projektiryhmässä ovat mukana myös TEM, KEHA-keskus ja Kuntaliitto. Projektiryhmä laatii ehdotuksia viitearkkitehtuurista ja sen osista, joihin pyydetään kommentteja laajasti koko kuntakentältä. Viitearkkitehtuurityöstä tiedotetaan lisää myöhemmin. 

Järjestelmäkehityshanke toteutetaan osana työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelmaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) rahoituksella.


Lisätietoja

Lainsäädäntö: Mira Sinkkonen, p. 0295 047 293, [email protected] 
Järjestelmäkehitys: Rita Alarinta, p. 0295 018 031 [email protected]
Viitearkkitehtuuri: Miia Koivu, p. 0295 021 169 [email protected] 

Tietoa kunnille: kotoutumisen valtakunnallisen asiakastietojärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto