Hyppää sisältöön

11.5.3. Kotoutumiskoulutuksen päättöarviointi

Eduskunta on edellyttänyt, että hallitus lisää oleskeluluvan saaneen maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaan sisältyvän kielikoulutuksen velvoittavuutta siten, että kielikoulutukseen sisältyy kielitaitoa mittaava koe.

Tällä hetkellä kielitaidon arviointia toteutetaan kotoutumiskoulutuksessa lähtötason arvioinnissa, oppimisen edistymistä arvioitaessa, seuraavaan moduuliin tai toiseen ryhmään sijoitettaessa sekä kotoutumiskoulutuksen päättyessä tai keskeytyessä. Kotoutumiskoulutuksessa maahanmuuttajan opintojen edistymistä ja oppimistuloksia arvioi koulutuksen järjestäjä sekä koulutuksen aikana että sen päättyessä. Arvioinnin toteuttamista ohjataan kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteilla, mutta kielitestausta ei toteuteta valtakunnallisesti yhdenmukaisesti.

Kotoutumiskoulutuksen lähtötaso- ja päättöarviointi yhdenmukaistetaan ja kehitetään kansallinen malli sen toteuttamiseksi. Arviointi toteutetaan osana koulutusta valtakunnallista standardoitua aineistoa käyttäen. Kotoutumiskoulutuksen arvioinnin yhtenäistämisellä taataan kotoutumiskoulutuksen tasalaatuisuus ja oppimistulosten vertailukelpoisuus. Viranomainen saa näin työkalun, jolla voi seurata saavutettuja oppimistuloksia ja sen pohjalta räätälöidä maahanmuuttajien työllistämiseen tähtääviä jatkopolkuja realistisen tiedon varassa. Pohjana voitaisiin käyttää Testipisteen kehittämiä testejä, jotka ovat jo tällä hetkellä laajasti koulutuksenjärjestäjien käytössä.

Valtakunnallinen päättöarvio toimisi myös yleisesti hyväksyttynä kielitaitoarviona opiskelijalle jatko-opintoihin hakemisen, työnhaun ja kielitaidon kehittämisen tukena. Tavoitteena on, että kotoutumiskoulutuksen päättöarvioinnin tulokset voidaan kirjata kehitteillä olevaan jatkuvan oppimisen digitaaliseen palveluun. Näin arviointitieto olisi käytettävissä kotoutumiskoulutuksen jatko-ohjauksessa, ja opetushallinnon alaisten koulutuksenjärjestäjien (oppilaitokset, korkeakoulut) käytettävissä koulutukseen hakeutumisessa ja opintopolkujen tukemisessa. Tämä vähentäisi päällekkäistä ja perättäistä testausta.

Arvioinnin kehittämisestä ja ylläpitämisestä vastaa Opetushallitus. Keskitason YKI-tutkintoa (YKI 3–4) käytettäisiin jatkossakin tarpeen mukaan niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka tarvitsevat tutkintoa työllistymisen tai jatko-opintojen vuoksi.


Kotoutumiskoulutuksen päättöarviointi: keskeiset toimenpiteet

  • Kotoutumiskoulutuksen lähtötaso- ja päättöarviointi yhdenmukaistetaan ja kehitetään kansallinen malli suomeksi ja ruotsiksi sen toteuttamiseksi.
  • Selvitetään ulkopuolisella tutkimushankkeella lukutaitokoulutuksen ja muun kotoutumissuunnitelmaan sisältyvän koulutuksen (ml. työvoimakoulutuksena järjestettävä kotoutumiskoulutus) kohdentumista ja vaikuttavuutta. Samalla kehitetään menetelmiä säännölliseen kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin.