Hyppää sisältöön

10. Parannetaan matalan kynnyksen tiedon, neuvonnan ja ohjauksen saatavuutta maahanmuuttajille

Kaikille Suomeen muuttaville tulee olla tarjolla tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta sekä tarvittaessa yhteiskunnassa toimimista tukevaa neuvontaa ja ohjausta. Monelle työn tai opintojen perusteella Suomeen muuttavista tiedonsaanti tai neuvonta ja ohjaus matalan kynnyksen neuvontapalvelussa voi olla riittävä ja tarkoituksenmukainen tuki uuteen yhteiskuntaan asettautumiseen ja toimimiseen varsinaisen kotoutumispalvelun asiakkuuden sijaan. Neuvonnalla voidaan myös nopeuttaa tarpeenmukaisiin palveluihin siirtymistä. Palvelun tarjoaminen kevyempiin tuen tarpeisiin ja yleiseen asiointiin voi vapauttaa kotoutumis- ja muiden viranomaispalveluiden työaikaa varsinaiseen ohjaukselliseen työhön.

Kaikille maahanmuuttajille tarkoitettu kotoutumislain mukainen tietopaketti on tällä hetkellä työ- ja elinkeinoministeriön tuottama monikielinen Tervetuloa Suomeen -opas ja/tai -esite. Opas sisältää tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa, palvelujärjestelmästä ja kotoutumista edistävistä palveluista. Oppaan ja esitteen jakamisesta ovat vastuussa Suomen edustustot ulkomailla, Maahanmuuttovirasto ja Digi- ja väestötietovirasto. Lisäksi Helsingin kaupunki ylläpitää monikielistä InfoFinland-verkkopalvelua, jota rahoittavat valtio ja yhteistyökunnat.

Lisäksi eri toimijoiden tarjoamat matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelut täydentävät viranomaisten kotoutumislain nojalla järjestämiä kotoutumista edistäviä palveluita. Yleisesti ohjaus- ja neuvontapalveluiden tavoitteena on tukea ja nopeuttaa kotoutumista ohjaamalla asiakkaita toimimaan yhteiskunnassa ja esimerkiksi tarvittaviin peruspalveluihin. Toiminnassa olevissa neuvontapisteissä neuvontaa ja ohjausta tarjotaan hyvin moninaisiin asioimistarpeisiin, joissa heijastuu myös maahanmuuton syiden mukanaan tuoma vaihtelu. Neuvontaa tarjotaan myös monikielisesti sekä hyödyntäen lähityön lisäksi etäneuvontaa.

Matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden saatavuudessa sekä toimintamalleissa on kuitenkin vaihtelua, ja palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta eri syistä maahan muuttaneille on tarpeen parantaa (Karinen, Luukkonen & Oosi, 2020). Ohjaus- ja neuvontapisteiden toiminnan laatua tulee kehittää ja selkiyttää samoin kuin toiminnan suhdetta muihin viranomaisprosesseihin ja -palveluihin. Saavutettavuutta lisäisi myös sekä puhutun että kirjoitetun selkokielen käytön lisääminen monikielisyyden rinnalla.

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden toiminnan vakinaistamiseen ja kehittämiseen on kohdennettu valtion talousarviossa ja julkisen talouden suunnitelmassa rahoitusta vuosille 2020–2022. Rahoituksella tuetaan monialaisessa yhteistyössä toteutettavan matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontatoiminnan kehittämistä ja vakiinnuttamista. Tavoitteena on, että toiminnan kautta pystytään aiempaa kattavammin tavoittamaan ja vastaamaan eri syistä Suomeen muuttavien ohjauksen ja neuvonnan tarpeisiin ja tukemaan ohjautumista tarvittaviin palveluihin.


Parannetaan ohjauksen ja neuvonnan sisältöjä ja saatavuutta kaikille maahanmuuttajille: keskeiset toimenpiteet

  • Kehitetään Tervetuloa Suomeen -oppaan sisältöjä ja saavutettavuutta ajankohtaiseen tarpeeseen vastaten ja kehitetään ja vahvistetaan jakelukäytäntöjä oleskelulupapäätösten yhteydessä.
  • Vakinaistetaan maahanmuuttajille suunnattujen matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden toiminta siten, että monikielistä tietoa, ohjausta ja neuvontaa on valtakunnallisesti yhdenvertaisesti saatavilla sekä maahanmuuton kannalta keskeisillä paikkakunnilla että monikanavaisesti.
  • Kehitetään matalan kynnyksen monikielisen ohjauksen ja neuvonnan laatua ja vaikuttavuutta määrittämällä toiminnalle yhteiset laatukriteerit ja vahvistamalla neuvojien osaamista.
  • Vahvistetaan ohjaus- ja neuvontatyön kytköksiä kotoutumispalveluiden tarpeessa olevien tavoittamiseen palveluohjauksen varmistamiseksi.
  • Monipuolistetaan ohjauksen ja neuvonnan sisältöjä kattamaan myös työelämätietoutta ja -sääntöjä, sekä työelämässä tapahtuvan syrjinnän ja hyväksikäytön tilanteissa tarvittavia tietoja auttavista tahoista, menettelyistä ja oikeusturvakeinoista.