Hyppää sisältöön

Kunnissa järjestetään palveluja turvapaikanhakijoille

Ennen oleskeluluvan saamista turvapaikanhakijoille tarjotaan kunnissa lasten perus- ja esiopetusta sekä tietyin edellytyksin varhaiskasvatusta.

Vastaanottokeskukset järjestävät turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut joko itse tai hankkimalla ne hyvinvointialueilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Ennen oleskeluluvan saamista aikuisella turvapaikanhakijalla on oikeus kiireelliseen ja välttämättömään terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin. Kaikki alaikäiset turvapaikanhakijat ovat oikeutettuja terveyspalveluihin samassa laajuudessa kuin kuntalaiset. Vastaanottokeskuksessa turvapaikanhakijoille tehdään myös terveystarkastus ja tartuntatautien seulonta.

Maahanmuuttovirasto vastaa palveluiden järjestämisestä syntyvistä kustannuksista niin kauan, kun henkilöt ovat vastaanottojärjestelmän piirissä. 

Alaikäisellä turvapaikanhakijalla on oikeus perusopetukseen ja tietyin edellytyksin varhaiskasvatukseen

Perusopetuslain 4 § mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Tämä säännös koskee myös turvapaikanhakijoita, joilla on oikeus perus- ja esiopetukseen mutta ei oppivelvollisuutta. Kunnan tulee myös tietyin edellytyksin järjestää turvapaikanhakijalapsille varhaiskasvatusta.

Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa turvapaikkaa hakevilla lapsilla on mahdollisesti oikeus varhaiskasvatukseen

  • Lapsella on todettu lastensuojelun tarve. Tällöin varhaiskasvatusta voidaan järjestää lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena.
  • Lapsella on haavoittuvasta asemasta johtuvia erityistarpeita, jotka sosiaali- tai terveyspalveluiden työntekijä on todennut. Lisäksi arvioidaan, että varhaiskasvatus edistäisi tällaisen lapsen ja perheen hyvinvointia.
  • Lapsen vanhempi käy töissä tai opiskelee kokopäiväisesti.
  • Varhaiskasvatus on muuten lapsen edun mukaista.

Lisätietoja:
Kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien sosiaaliturva ja palvelut Suomessa
Turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi
Turvapaikanhakijoiden opiskelumahdollisuudet
Vastaanottopalvelut