Hyppää sisältöön

Ohjaus ja neuvonta

Kotoutuminen käynnistyy nopeasti, kun ohjaus- ja neuvontapalveluita on saatavilla ja ne vastaavat erilaisista tilanteista tulevien maahanmuuttaneiden ja eri kieliryhmien tarpeisiin.

Kotoutumislain mukaan kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) ja muiden viranomaisten on huolehdittava, että ne antavat asianmukaista ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä työelämästä. Lisäksi sosiaalihuoltolain mukaan hyvinvointialueen asukkaiden saatavissa on oltava sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta. 

Kotoutumislain tarkoituksena on vahvistaa hallintolain yleistä neuvontavelvollisuutta maahanmuuttaneita koskevissa asioissa. Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa ja vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin. Neuvonta on maksutonta.

Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas eteenpäin toimivaltaiselle viranomaiselle, käytännössä toimivaltaisen viranomaisen asiointipisteeseen tai -kanavaan. Kotoutumislaissa tarkoitettuja muita viranomaisia ovat esimerkiksi Maahanmuuttovirasto, Kansaneläkelaitos (Kela), työsuojeluviranomaiset ja Verohallinto.

Maahanmuuttaneiden ohjaus ja neuvonta sekä palveluista tiedottaminen vaativat joustavia ja myös kehittyviä työmuotoja sekä tehokasta viranomaisten ja muiden toimijoiden, kuten järjestöjen, välistä yhteistyötä.

Peruspalveluiden saatavuus ja maahanmuuttaneiden palvelutarpeiden tunnistaminen vaihtelevat asuinkunnasta ja peruspalveluissa työskentelevien osaamisesta riippuen. Palvelut saattavat olla myös suunnattuja pääosin tietyille maahanmuuttajaryhmille, kuten pakolaisille. Alueellisesti ja paikallisesti on luotu erilaisia malleja ohjaus- ja neuvontapalvelujen järjestämiseksi. Peruspalveluissa annettavaa ohjausta ja neuvontaa täydentää eri toimijoiden tarjoama matalan kynnyksen neuvonta. Matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa on kehitetty viime vuosina ja sen saatavuutta on pyritty vahvistamaan.

Lue lisää:
InfoFinland.fi
Tervetuloa Suomeen -opas 
Perustietoaineisto
Kirje kunnille ja hyvinvointialueille kotoutumisen edistämiseen liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta sekä virkavastuukysymyksistä (TEM, STM)