Arbets- och näringsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet förtydligar myndigheternas väglednings- och rådgivningsskyldighet och formen av anställningsförhållanden

Utgivningsdatum 12.6.2023 12.48 | Publicerad på svenska 13.6.2023 kl. 13.53
Nyhet

I kommunens integrationstjänster och välfärdsområdets socialvårdstjänster kan också andra myndigheters verksamhet beskrivas på ett allmänt plan. Vägledning och rådgivning som inte ingår i den allmänna rådgivningen hör dock till den behöriga myndigheten. Till den nya integrationslagen, som träder i kraft den 1 januari 2025, fogades under riksdagsbehandlingen en ny bestämmelse om straffrättsligt tjänsteansvar för tjänsteproducenter. Information om dessa ämnen ges i arbets- och näringsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets brev av den 9 juni till kommunerna och välfärdsområdena.

Samarbete i väglednings- och rådgivningsarbetet är viktigt – den behöriga myndigheten ansvarar för att tjänsten är korrekt

Enligt integrationslagen ska kommunen, arbets- och näringsbyrån och andra myndigheter ge invandrare lämplig vägledning och rådgivning om integrationsfrämjande åtgärder och tjänster samt om arbetslivet. Därtill ska välfärdsområdets invånare enligt socialvårdslagen ha tillgång till rådgivning och handledning inom socialvården. 

Varje myndighet ger vägledning och rådgivning i frågor som hör till dess behörighet. Myndigheterna är dessutom skyldiga att vid behov hänvisa kunden till andra myndigheters tjänster. Den behöriga myndigheten svarar för att den vägledning och rådgivning som ges är korrekt. Med tanke på kundens rättsskydd är det viktigt att den vägledning och rådgivning som lämnas utanför den allmänna rådgivningen ges av den behöriga myndigheten.

Tjänsteansvar gäller också privata tjänsteproducenter

I integrationslagen, som träder i kraft vid ingången av 2025, föreskrivs det om uppgifter som kan läggas ut till en privat tjänsteproducent. Dessa kan vara vägledning och rådgivning, sakkunnigbedömningar som ingår i en standardbedömning eller en sektorsövergripande bedömning av kompetensen och behovet av integrationstjänster (t.ex. bedömning av utgångsnivån på invandrarens språkkunskaper) samt uppgifter som gäller genomförande av flerspråkig samhällsorientering och integrationsutbildning. Tjänsteansvaret gäller aktörer inom den privata sektorn som sköter offentliga förvaltningsuppgifter. Uppgifterna kan också utföras av en anställd i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande i kommunen.

Grundlagsutskottet har förutsatt att det i den nya integrationslagen föreskrivs om straffrättsligt tjänsteansvar för personer som är anställda hos någon annan än en myndighet. 

Mer information om väglednings- och rådgivningsskyldigheten och tjänsteansvaret finns i arbets- och näringsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets brev (innehållet i brevet publiceras på integration.fi):

FI: Kirje kunnille ja hyvinvointialueille kotoutumisen edistämiseen liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta sekä virkavastuukysymyksistä

SV: Brev till kommunerna och välfärdsområdena om vägledning och rådgivning i anslutning till främjande av integration och om frågor som gäller tjänsteansvar


Ytterligare information:
Mira Sinkkonen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7293
Henna Leppämäki, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, 029 516 3132
E-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi

Tillbaka till nyheter