Arbets- och näringsministeriet deltar i den förvaltningsövergripande grupp som samordnar migrationssituationen i Ukraina

Utgivningsdatum 2.3.2022 15.45 | Publicerad på svenska 10.3.2022 kl. 17.30
Nyhet

Inrikesministeriet har tillsatt en förvaltningsövergripande grupp för att samordna migrationen till Finland till följd av Rysslands invasion av Ukraina. I gruppen finns representanter för flera ministerier, Migrationsverket, Kommunförbundet och Finlands Röda Kors. Migrationssituationen följs aktivt.

Målet för samordningsgruppen är att säkerställa att de behöriga myndigheterna hittar de bästa lösningarna på eventuella problem som kan anknyta till invandring, mottagande, vistelse och arbete. För närvarande diskuterar gruppen frågor som gäller till exempel säsongsarbetare, tillståndsförfaranden i anslutning till säsongsarbete, möjligheten till tillfälligt skydd och så smidiga ansökningsprocesser som möjligt. 

I gruppen som leds av inrikesministeriet ingår arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Migrationsverket, Kommunförbundet och Finlands Röda Kors. Gruppen är verksam tills vidare och kan bjudas in till fler medlemmar. 

Finland följer aktivt migrationssituationen

I Finland förbereder man sig för att ta emot ukrainare, och informationsutbytet inom statsförvaltningen och med internationella aktörer är aktivt. Finland har också förberett sig på ett stort antal asylsökande och ett långvarigt migrationstryck. 

FN:s flyktingkommissariat UNHCR bedömer att redan över 670 000 ukrainare har varit tvungna att fly sitt hemland. Migrationen riktar sig i huvudsak till grannländerna och till länder där det redan finns ukrainare. 

Europeiska unionen utreder en gemensam lösning på situationen. Ukrainare kan vistas visumfritt med ett biometriskt pass inom EU, men möjligheten till tillfälligt skydd utreds också.

Mer information:
Inrikesministeriets pressmeddelande
Migrationsverket: Svar på vanliga frågor om situationen i Ukraina 

Tillbaka till nyheter