Det riksomfattande utvecklingsansvaret för integrationsutbildningen utvidgas

Utgivningsdatum 27.4.2021 9.39 | Publicerad på svenska 4.5.2021 kl. 14.40
Nyhet

Den riksomfattande utvecklingen i anslutning till integrationsutbildning inleddes vid ingången av året på en bredare front än tidigare, när närings-, trafik- och miljöcentralerna fick nya utvecklingsresurser för skötseln av uppgiften. I det utvecklingsarbete för integrationsutbildningen som inleddes i början av 2021 kartläggs faktorer som påverkar kvaliteten på integrationsutbildning som genomförs i form av arbetskraftsutbildning och utvecklas utbildningen.

Avsikten är bland annat att utarbeta riksomfattande kvalitetskriterier som ska iakttas vid upphandling. Kriterierna fastställer till exempel minimikrav som gäller lärarnas kompetens och undervisningslokaler. Målet är också att sprida erfarenheter och information om välfungerande sätt att genomföra utbildning, handledning och samarbete samt lyfta fram helheter som kräver fortsatt utveckling. 

Avsikten är att förenhetliga sätten att genomföra integrationsutbildningen på riksomfattande nivå, dock med beaktande av särdragen hos regionerna och olika målgrupper och det utvecklingsarbete som kontinuerligt har utförts på olika håll i landet.

Utvecklingsarbetet utförs i samarbete

Som ett led i den riksomfattande utvecklingen av integrationsutbildningen främjas också riksomfattande samhällsorientering på det egna språket och planeras sätten att genomföra den. 

I utvecklingsarbetet samarbetar man med dem som genomför integrationsutbildning och ger klienthandledning samt med andra väsentliga aktörer. Den första fasen har varit kartläggning av närings-, trafik- och miljöcentralernas upphandlingsarbete och utvecklingssynpunkter i fråga om integrationsutbildning. I maj skickas en enkät till lärare som arbetar med integrationsutbildning. 

Den riksomfattande utvecklingsuppgiften sköts vid NTM-centralen i Nyland av Laura Ruuskanen och vid NTM-centralen i Kajanaland samt Norra Österbotten av Anna-Mari Väänänen som gemensam sakkunnig. Utvecklingsuppgiften pågår till slutet av år 2022. Som en del av den riksomfattande utvecklingsuppgiften inom integrationsutbildningen är Laura Ruuskanen också sakkunnigsekreterare i det av Utbildningsstyrelsen ledda arbetet med att revidera grunderna för läroplanen för integrationsutbildningen. 

Mer information:

Laura Ruuskanen, specialplanerare, NTM-centralen i Nyland, [email protected], tfn 0295 020 939

Anna-Mari Väänänen, specialplanerare, NTM-centralen i Norra Österbotten, [email protected], tfn 0295 029 965 
 

Tillbaka till nyheter