Sysselsättningsgraden bland utländska medborgare sjunker

Utgivningsdatum 21.6.2023 9.45 | Publicerad på svenska 21.6.2023 kl. 16.35
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet förutspår i sin senaste arbetsmarknadsprognos på kort sikt att långtidsarbetslösheten stannar på en mycket högre nivå än före coronakrisen. Detta verkar också gälla utländska arbetslösa arbetssökande.

Enligt sysselsättningsöversikten som baserar sig på siffrorna från maj 2023:

 • I maj fanns det 35 472 utländska arbetslösa arbetssökande. De utgjorde 15 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 21 procent (6 162 personer). 
  • Sett enligt nationalitet var ukrainarna den största gruppen bland alla arbetslösa arbetssökande i maj, och mer än hälften av ökningen av antalet arbetslösa arbetssökande förklaras av ökningen av antalet arbetslösa arbetssökande från Ukraina som får tillfälligt skydd. Utan ukrainarna var ökningen jämfört med föregående år 10 procent.
  • Antalet utländska långtidsarbetslösa ser ut att öka. Arbets- och näringsministeriet förutspår i sin senaste arbetsmarknadsprognos på kort sikt att långtidsarbetslösheten stannar på en mycket högre nivå än före coronakrisen, vilket verkar gälla också utländska arbetslösa arbetssökande.
 • Enligt arbetskraftsundersökningen var sysselsättningsgraden bland utlänningar 66,0 procent under första kvartalet 2023. Den säsongrensade sysselsättningsgraden bland utländska medborgare, som ökat snabbt sedan 2021, sjönk nu med hela 4 procentenheter jämfört med föregående kvartal.
  • Den nya metoden i arbetskraftsundersökningen som trädde i kraft vid ingången av 2021 verkar ha haft en betydande positiv inverkan på sysselsättningsgraden bland utlänningar.
  • Trots att det försämrade konjunkturläget under den senaste tiden kan inverka på att sysselsättningsgraden sjunker, kan den sänkning som skett under det första kvartalet av 2023 mycket väl bero på slumpmässig variation som beror på metoderna i enkätundersökningen. I stället för en granskning av de allra senaste siffrorna lönar det sig att granska hur sysselsättningsgraden har utvecklats på längre sikt. Trenden för sysselsättningsgraden bland utländska medborgare ser ut att ha ökat sedan 2016 trots att det senaste talet sjunkit.
  • Under första kvartalet 2023 omfattade befolkningsurvalet i arbetskraftsundersökningen nu för första gången personer som får tillfälligt skydd och som har fått hemkommun. Även detta kan ha en minskande effekt på sysselsättningsgraden.

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån registeruppgifter i arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningens enkätsvar.

Översikt för juni 2023 över arbetslösheten och deltagandet i service i fråga om utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål (endast på finska)

Ytterligare information:
Sysselsättningsöversikter

Tillbaka till nyheter