Utredning: Samhällsorientering på flera språk kräver samarbete mellan kommunerna

Utgivningsdatum 25.1.2024 14.03 | Publicerad på svenska 29.1.2024 kl. 14.21
Nyhet

För att samhällsorientering på flera språk ska kunna ordnas på ett kostnadseffektivt sätt krävs att kommunerna samarbetar med varandra, och det behövs även samordning mellan regionerna och på nationell nivå. Orientering på distans och hybridorientering kan stödja deltagandet för invandrare som bor i glesbygden. Den utredning som arbets- och näringsministeriet beställde i maj 2023 ger rekommendationer om att orienteringen ska genomföras på ett högklassigt och enhetligt sätt på olika håll i Finland.

Från och med 2025 ordnar kommunerna flerspråkig samhällsorientering för integrationskunder när den blir en lagstadgad del av kommunens integrationsprogram. Enligt utredningen som Owal Group Oy utarbetat förutsätter ordnandet och genomförandet av orienteringen riksomfattande stöd samt satsningar på utbildning och läromedel för utbildare i orientering.

Flerspråkig samhällsorientering bör enligt utredningen utgöra en tydlig del av kommunernas tjänster och av kundernas serviceväg i början av integrationsprocessen. Utredningen rekommenderar att man fastställer ett riktgivande minimiantal timmar för samhällsorienteringen i hela landet. 

I den flerspråkiga samhällsorienteringen får invandrare information om att bo och arbeta i Finland, hur det finländska samhället fungerar samt om individens rättigheter och skyldigheter. Orienteringen genomförs på invandrarens eget modersmål eller på ett språk som invandraren behärskar väl. Lokalt har samhällsorienteringen redan tidigare genomförts i olika omfattning.

Utredningen stöder beredningen av samhällsorientering på flera språk

Arbets- och näringsministeriet bereder våren 2024 en förordning av statsrådet om innehållet i och genomförandet av samhällsorientering på flera språk. I enlighet med regeringsprogrammet är utgångspunkten att integrationen grundar sig på språkinlärning och arbete samt det att personer som integreras kommer in i samhället och följer samhällets regler. Utredningen utnyttjas i denna beredning, och den stöder dessutom kommunerna i beredningen och genomförandet av samhällsorienteringen.

Den flerspråkiga samhällsorienteringen är en del av totalreformen av integrationslagen (KOTO24), som träder i kraft vid ingången av 2025 när ansvaret för sysselsättnings- och integrationstjänsterna överförs på kommunerna. 

Mer information:
Laura Ruuskanen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7283

Utredning om alternativ för att genomföra flerspråkig samhällsorientering 
Totalreform av integrationslagen (KOTO24) 

Tillbaka till nyheter