Hyppää sisältöön

Kotoutumisohjelma on kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuus

Kotoutumisohjelma on kunnan järjestämä kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuus. Kotoutumisohjelman palveluiden tavoitteena on edistää maahanmuuttajan kotoutumista, työllisyyttä tai yrittäjyyttä, osaamista ja työelämävalmiuksia. Kotoutumisohjelma tukee myös yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja tasa-arvon toteutumista sekä terveyttä ja hyvinvointia. Kotoutumisohjelman sisältämät palvelut tukevat arjen kansalaistaitoja sekä osallistumista järjestötoimintaan ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan. 

Kotoutumislaissa säädetään kotoutumisohjelman vähimmäissisällöistä. Kotoutumisohjelmaan pitää sisältyä ainakin:

 1. kotoutumisen palvelutarpeen ja osaamisen arviointi (laissa osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointi) tai monialainen kotoutumisen palvelutarpeen ja osaamisen arviointi,
 2. edellisen pohjalta laadittava kotoutumissuunnitelma sekä sen monialainen versio, 
 3. monikielinen yhteiskuntaorientaatio, 
 4. kotoutumiskoulutus ja siihen sisältyvä kielitaidon päättötestaus , 
 5. muuta koulutusta ja palveluita, jotka edistävät suomen ja ruotsin kielen osaamista, luku- ja kirjoitustaitoa, yhteiskunta- ja työelämävalmiuksia sekä työllistymistä ja yrittäjyyttä
 6. kotoutumisohjelman aikaista ohjausta ja neuvonta.

Työvoimaviranomainen vastaa kotoutumisohjelmaan sisältyvien palveluiden järjestämisestä työnhakijana olevalle maahanmuuttajalle  ja kotoutuja-asiakkaalle. Kunta vastaa muiden maahanmuuttajien ja kotoutuja-asiakkaiden palveluiden järjestämisestä. Kunnat voivat valita itse, miten ne järjestävät työvoiman ulkopuolella olevien kotoutumisohjelmaan sisältyvät palvelut. Kunnat voivat päättää yhteistyössä työvoimaviranomaisen kanssa, että työvoimaviranomainen järjestää myös työvoiman ulkopuolella olevien kotoutumispalvelut. Kunta voi toteuttaa kotoutumisohjelman tai sen osan myös yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Kunta voi kehittää myös omia palveluitaan kotoutumisohjelman osaksi. Kunnalla on mahdollisuus tarjota tarvelähtöisesti maahanmuuttajille muita työllisyyttä, yrittäjyyttä, työ- ja toimintakykyä, kunnan järjestämisvastuulla olevia maahanmuuttajien hyvinvointia ja terveyttä tai kotoutumista edistäviä palveluita sekä järjestö-, yhdistys- tai yhteisötoimintaan tai muuhun yhteiskunnan tai kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaan tutustumista tai osallistumista.

Kotoutumisohjelmassa on otettava huomioon monialaisuus sekä yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden ja työnantajien kanssa. Koska työllistymisen tukeminen on keskeinen osa kotoutumisen edistämistä, myös yhteistyö työnantajien kanssa on keskeistä palveluiden järjestämisessä. Kotoutumisohjelmassa tulisi myös huomioida ja tehdä näkyväksi kotoutumista edistävä palvelutarjonta ja muu toiminta sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Kunta vastaa siitä, että kotoutumisohjelmaan sisältyvät ja muut kunnan järjestämisvastuulla olevat kotoutumista edistävät palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa on tarvetta. Kunta vastaa myös siitä, että kotoutumisohjelmasta ja muista palveluista muodostuu johdonmukainen ja tarpeita vastaava palvelukokonaisuus.

Kotoutumisohjelmaa käytetään kotoutumisen alkuvaiheen asiakastyön välineenä. Työntekijä valitsee asiakkaan kanssa kotoutumisohjelman palvelukokonaisuudesta ne palvelut, jotka tukevat kotoutuja-asiakkaan yksilöllistä kotoutumista ja työelämäosallisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Palveluihin osallistumisesta sovitaan asiakkaan yksilöllisessä kotoutumissuunnitelmassa.

Tarkistuslista kunnan kotoutumisohjelman laatimiseen


Mitä eroa on kotouttamisohjelmalla ja kotoutumisohjelmalla? 

Vuoden 2024 loppuun asti voimassa olevassa kotoutumislaissa (1386/2010) säädetään kunnan suunnitteluasiakirjasta, jonka nimi on kotouttamisohjelma. Kun uusi kotoutumislaki tulee voimaan, kotouttamisohjelman käsitteestä luovutaan. Uudessa laissa säädetty kotoutumisohjelma ei korvaa kotouttamisohjelmaa eikä myöskään vastaa nykyisen lain mukaista kotouttamisohjelmaa. Kotoutumisohjelma on siis uusi elementti. Kunnalla on myös jatkossa velvollisuus suunnitella, kehittää ja seurata kotoutumista. Tästä tehtävästä säädetään uuden kotoutumislain 5. luvussa. 

Ruotsin kielessä ei suoraan kääntäessä synny vastaavaa eroa termien kotoutumisohjelma ja kotouttamisohjelma välille kuin suomeksi. Uuden lain (681/2023) mukainen integrationsprogram ei vastaa vuoden 2024 loppuun asti voimassa olevan lain (1386/2010) termiä kommunens program för integrationsfrämjande, josta on saatettu tähän asti käyttää viestinnässä ja lain ulkopuolisissa teksteissä synonyyminä termiä integrationsprogram.


Kunnassa on oltava virkavastuullinen viranhaltija tehtäviin, joissa käytetään julkista valtaa

Kotoutumisen palvelutarpeen ja osaamisen arvioinnin (laissa osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointi) sekä kotoutumissuunnitelman laatimisessa on kyse julkisen vallan käytöstä. Kunnassa on oltava virkavastuullinen viranhaltija, joka tekee näitä tehtäviä. Kunta ei voi myöskään ulkoistaa näitä tehtäviä. 

Sen sijaan kunta ja työvoimaviranomainen voivat valita toteuttavatko ne itse vai hankkivatko ne esimerkiksi koulutuksen järjestäjältä, järjestöltä tai muulta palveluntuottajalta seuraavia palveluita:

 • kotoutumisen palvelutarpeen ja osaamisen arvioinnin (laissa osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointi) osana toteutettava asiantuntija-arviointi (esim. kielitaidon määrittäminen)
 • kotoutumiskoulutus
 • monikielinen yhteiskuntaorientaatio.

Kotoutumisohjelmaa kuvaava asiakirja kannattaa laatia monialaisessa yhteistyössä 

Kotoutumislain mukaan kunta laatii kotoutumisohjelmasta asiakirjan, jossa kuvataan 

 • kotoutumisen alkuvaiheen palvelut
 • palveluiden vastuutahot sekä 
 • palveluihin liittyvä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

Kirjallisen asiakirjan tarkoituksena on helpottaa kotoutumisohjelmien seurantaa sekä selkeyttää eri toimijoiden vastuita ja yhteistyötä eri palveluiden järjestämisessä. Kunnan kannattaa laatia kotoutumisohjelmaa kuvaava asiakirja yhteistyössä työvoimaviranomaisen sekä hyvinvointialueen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Kotoutumislaki ei edellytä, että kotoutumisohjelmaa kuvaava asiakirja hyväksytään kunnanvaltuustossa.

1.1.2025 alkaen kotoutumisohjelmaa kuvaava asiakirja on edellytys sille, että kunnalle voidaan maksaa kotoutumislain mukaisia korvauksia. Kotoutumisohjelmaa kuvaava asiakirja korvaa vuoden loppuun 2024 asti voimassa olevan lain mukaisen kunnan kotouttamisohjelman kunnalle maksettavien korvauksien edellytyksenä. Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvalle kunnalle maksettavien korvausten edellytyksenä on jatkossakin, että kunnassa on laadittu kotoutumisen edistämisestä annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 2012:74) mukainen kunnan kotouttamisohjelma.

Kunta päivittää kotoutumisohjelmaa ja sitä kuvaavaa asiakirjaa, kun palvelutarjonta muuttuu ja kehittyy. 

Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden avaaminen asiakkaille on tärkeää

Kunnan on hyvä avata kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuutta kohderyhmille esimerkiksi kunnan verkkosivuilla tai muissa kanavissa. Kunnan kannattaa kuvata kotoutumisen edistämisen tavoitteita, toimenpiteiden ja palveluiden tarjontaa ja merkitystä asiakkaan näkökulmasta.

Kun kunta viestii kotoutumisen alkuvaiheen palveluista, tulisi kiinnittää huomiota kokonaisuuden saavutettavuuteen ja kohderyhmien osallisuuteen.