Hyppää sisältöön

Kumppanuusohjelman tavoitteet ja periaatteet edistävät inklusiivisen yhteiskunnan toteutumista

 1. Luomme yhteistyöllä uutta, osallistavaa ja inklusiivista toimintakulttuuria

  Tarvitsemme toimintakulttuurin muutosta, jotta voimme vahvistaa kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn monialaisuutta ja vaikuttavuutta. Inklusiivisen toimintakulttuurin luominen edellyttää avoimia toimintatapoja ja toistemme kohtaamista yhdenvertaisina. Luomme kumppanuusajattelusta uutta normia ja vaikuttavaa tapaa toteuttaa kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta kehittävää työtä.
   
 2. Rakennamme yhteistä näkemystä kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn kehittämisestä

  Kumppanuusohjelma tukee toimijoiden vuoropuhelua kotoutumista ja yhteiskunnan vastaannottavuutta edistävän työn kehittämisessä. Yhteisellä näkemyksellämme kytkemme eri toimijat, eri tasoisen kehittämistyön sekä tutkimuksen ja käytännön toisiinsa. Tunnistamme toimivat käytännöt, tuotamme uusia työn tapoja sekä pyrimme resurssien tarveperusteisuuden kehittämiseen.
   
 3. Tuemme kumppanuuksia arjessa toiminnalla, välineillä ja menetelmillä

  Kumppanuusohjelma toimii avoimena verkostona eri tasoilla ja sen välineet ovat kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä. Kotoutumistyötä tekevät voivat kiinnittyä ohjelmaan omien tarpeidensa mukaan: toimintamme tekee kumppanuuksien vahvistamisen ja uusien syntymisen sekä yhdessä tuotetun tiedon hyödyntämisen mahdolliseksi. Valtakunnallisen koordinointityön tavoitteena on vahvistaa kumppanuusohjelmaa innostavana ja toimijoita voimauttavana työvälineenä. Yhteistyön tuloksena syntyy arjen työtä aidosti hyödyttäviä toimintamalleja, tietoa ja kumppanuuksia.

Sitoudumme toiminnassamme kumppanuustyön periaatteisiin

Kumppanuusohjelman toiminnan periaatteita ovat avoimuus, osallistavuus, tietopohjaisuus ja vaikuttavuus. Näihin periaatteisiin sitoutumalla, voimme kehittää yhdessä inklusiivista toimintakulttuuria. Periaatteet määrittelevät myös kumppanuusohjelman toiminnot: viestimme yhdessä toiminnasta avoimesti, järjestämme osallistavaa toimintaa, vahvistamme työn tietopohjaa ja tarkastelemme yhdessä vaikuttavan kehittämistyön mahdollisuuksia.

Avoimuus

Tavoitteenamme on avoin toiminta, joka perustuu monialaiseen yhteistyöhön. Monialainen yhteistyö edellyttää avointa viestintää ja tiedonvaihtoa kaikilla toiminnan tasoilla.

Arjessa viestimme toiminnastamme avoimesti. Kehitämme viestintää, jotta kaikkien toimijoiden äänen on mahdollista kuulua. Nostamme esiin omaa ja muiden tekijöiden työtä, ammattitaitoa ja onnistumisia. Kerromme, kuinka tietoa on kehittämistyössä hyödynnetty.

Osallistavuus

Tavoitteemme on, että toimijat voivat osallistua yhä paremmin kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta kehittävään työhön. Se edellyttää tiedon tuottamista osallistumismahdollisuuksista ja mahdollisten esteiden purkamista.

Arjessa luomme kumppanuuksia monialaisesti, sillä asiantuntijuutta on eri aloilla työskentelevillä ihmisillä. Kysymme aktiivisesti, onko kaikilla mahdollisuus osallistua toimintaan ja kehittämistyöhön resursseista riippumatta.

Tietopohjaisuus

Tavoitteenamme on kehittää kotoutumista edistävää työtä tietopohjaisesti. Se edellyttää yhteistä näkemystä tietotarpeista ja yhteistyössä tuotetun tiedon sekä näkemysten käyttämistä kehittämistyön ja päätöksenteon tukena.

Arjessa tuotamme yhdessä ajantasaista tietoa ja hyödynnämme toimijoiden tuottamaa, monipuolista tietoa. Kysymme aktiivisesti, kenellä on tietoa eri aiheista ja tunnistamme sekä tunnustamme laajasti eri toimijoiden asiantuntijuuden. 

Vaikuttavuus

Tavoitteemme on, että kehittämistyötä tehdään yhteisen näkemyksen pohjalta, tunnistettuihin tarpeisiin perustuen. Tämä edellyttää monialaisen yhteistyön vahvistamista, dialogia yhteisen näkemyksen luomiseksi ja resurssien tarveperustaista kohdentamista.

Arjessa käymme vuoropuhelua yhteisen näkemyksen luomiseksi. Toimimme monialaisessa kumppanuudessa hyödyntääksemme eri toimijoiden vahvuuksia. Tunnistamme haasteita ja ratkaisuja kotoutumista edistävien toimintatapojen kehittämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Kehitämme resurssien tarveperustaista kohdentamista ja etsimme ratkaisuja toimivien mallien levittämiseen.