Hyppää sisältöön

Vastaanottoa suunnitteleva kunta järjestää pakolaisille tarvittavat palvelut

Huomioithan, että kotoutumislakiin on tehty muutoksia 1.1.2023 alkaen. Kotoutuminen.fi:n sisältöjä päivitetään parhaillaan. Osa sisällöstä saattaa olla vanhentunutta. Ajantasaista tietoa vuoden 2023 lakimuutoksista löydät kotoutuminen.fi:stä  Mikä muuttuu vuonna 2023 -koontisivulta.

Kun pakolaiset ovat saaneet oleskeluluvan ja muuttaneet kuntaan, he ovat kuntalaisia ja oikeutettuja samoihin palveluihin kuin muutkin kuntalaiset. Kunnan pitää huolehtia siitä, että sen tarjoamat palvelut soveltuvat myös pakolaisille. 

Pakolaiset ovat joutuneet pakenemaan vainoa ja konflikteja. Moni heistä tarvitsee tukea esimerkiksi traumojen käsittelyyn muiden kotoutumista tukevien palvelujen ohella. Pakolaiset ovat kuitenkin moninainen ryhmä: he saapuvat Suomeen erilaisista olosuhteista ja heillä on erilaisia tukitarpeita ja osaamista. 

Yhteistyö tukee pakolaisten ohjausta palveluihin

Kunnassa täytyy selvittää jokaisen pakolaisena kuntaan saapuneen yksilöllinen palvelutarve. Pakolaisia kohtaavan ammattilaisen on tärkeä tuntea maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen liittyviä prosesseja ja taustatekijöitä, jotta pakolaiset pystytään ohjaamaan heidän tilanteeseensa sopivien palvelujen ja toiminnan pariin. Kuntien onkin huolehdittava henkilöstönsä osaamisesta pakolaisuuteen ja kotoutumiseen liittyvissä teemoissa.

Viranomaisyhteistyö osana pakolaisten vastaanottoa vähentää asioiden päällekkäistä hoitamista ja selkeyttää toimijoiden tehtäviä. Monialaisessa tiimissä tai toimintamallissa pystytään tarkastelemaan asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti. Asiakkaan luvalla tehtävä tiedonsiirto tekee  mahdolliseksi sujuvan viestinnän toimialojen välillä ja silloin, kun työyhteisön jäsenet vaihtuvat.

Kiintiöpakolaisten ja muiden kansainvälistä suojelua saavien alkuvaiheen vastaanotosta vastaa usein kunnassa sosiaalitoimi. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat terveydenhuolto, sosiaalipalvelut, koulut, päivähoito, nuorisotoimi ja liikuntatoimi sekä työhallinto. Lisäksi tulkit, vertaistukihenkilöt ja monipuolista matalan kynnyksen toimintaa tarjoavat kolmannen sektorin toimijat ovat tärkeitä yhteistyötahoja. Kunnassa onkin tärkeä tuntea alueen järjestöjen toimintaa.

Myös vastaanoton suunnittelu ja seuranta kannattaa toteuttaa monialaisessa yhteistyössä esimerkiksi osana kunnan kotouttamisohjelmaa. 

Pakolaiset tarvitsevat tukea erityisesti kuntaan saapumisen alkuvaiheessa

Kansainvälistä suojelua saavat henkilöt voivat tulla kuntaan ELY-keskuksen ja kunnan kanssa sovitusti kiintiöpakolaisina tai turvapaikkamenettelyn kautta vastanottokeskuksista. Oleskeluluvan saanut turvapaikanhakija voi myös muuttaa vastaanottokeskuksesta kuntaan omatoimisesti. 
Turvapaikkamenettelyn kautta vastaanottokeskuksista kuntiin saapuvilla henkilöillä on jo jonkin verran kokemusta Suomessa elämisestä, mutta he tarvitsevat usein ohjausta ja neuvontaa. Heitä ohjataan eteenpäin palvelujärjestelmässä vaihe vaiheelta ja tarpeen mukaan.

Kiintiöpakolaiset tulevat kuntaan aina sovitusti. Kunnan tulee järjestää asunto kiintiöpakolaisille ja kuntapaikoille saapuville turvapaikkamenettelyn kautta oleskeluluvan saaneille. Kiintiöpakolaisryhmän saapuminen paikkakunnalle saattaa kestää kuukausia, mikä useimmiten johtuu lähtömaasta poistumiseen liittyvistä muodollisuuksista. Järjestelyt kannattaa tämän vuoksi pitää mahdollisimman joustavina.

Järjestöjen tarjoama toiminta kuten esimerkiksi vapaaehtoisten kummitoiminta tai muu matalan kynnyksen toiminta on tärkeä tuki vastaanotossa heti kuntaan saapumisesta alkaen.

Alkuvaiheen palveluita ovat terveystarkastus, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelman laatiminen

Kun pakolaiset ovat saapuneet kuntaan, heidän terveydentilansa selvitetään alkuvaiheen terveystarkastuksessa. Aikuisille kiintiöpakolaisille ja vastaanottokeskuksista tulleille tehdään joko kunnassa tai TE-toimistossa alkukartoitus. Koska useimmilla kansainvälistä suojelua saavilla henkilöillä ei ole suomen tai ruotsin kielen taitoa ja heillä harvoin on välitöntä mahdollisuutta työllistyä, heille laaditaan alkukartoituksen jälkeen henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma. 

Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden asiointi kunnan viranomaisten kanssa edellyttää yleensä alkuvaiheessa tulkkia. Kun uudet kuntalaiset ovat kiintiöpakolaisia, heidän käyttämänsä kieli on useimmiten etukäteen tiedossa ja tulkkaukseen voidaan varautua. Vastaanottokeskuksista omatoimisesti muuttavien kohdalla aikaa kuluu todennäköisesti sen selvittämiseen, millä kielellä kommunikointi on parasta hoitaa ja milloin tulkkeja on saatavilla.

Valtio korvaa pakolaisten vastaanoton korvauksia kunnille

Valtio korvaa pakolaisten vastaanottoon liittyvien tulkkaus- ja käännöspalveluiden kustannuksia sekä esimerkiksi kustannuksia alkukartoitusten järjestämisestä ja korvausten henkilöpiiriin kuuluvien toimeentulotuesta. 

Uusista tulijoista pysyviksi kuntalaisiksi 

Uuden kuntalaisen kotoutuminen edellyttää laadukkaiden palveluiden lisäksi avointa ja vastaanottavaa ilmapiiriä. Siksi on tärkeää tukea kuntalaisten kohtaamisia sekä tehdä yhdenvertaisuutta ja avointa asenneilmapiiriä edistävää työtä kunnassa. 

Kansainvälistä suojelua saavien pysyvää asettumista kuntaan tukevat

  • laadukkaat kotoutumispalvelut,
  • mahdollisuus opiskeluun tai työelämään siirtymiseen ja
  • aito kokemus kunnan yhteisöihin kuulumisesta.

Kuntien kannattaa myös ottaa käyttöön muissa kunnissa hyviksi todettuja, pysyvää kuntaan asettumista tukevia toimintamalleja. Useat kunnat tekevätkin yhteistyötä pakolaisten vastaanoton järjestämisessä ja jakavat vastaanoton hyviä käytäntöjä. 

Lisätietoa:
Valtion korvaukset kunnille