Hyppää sisältöön

Tulkkauksesta ja kääntämisestä on säädetty laissa

Maahan muuttaneen asiakkaan palvelussa on kotoutumislain mukaan huolehdittava siitä, että asiakas ymmärtää asiat, jotka koskevat häntä. Kotoutumislaissa säädetään, että viranomaisen on kielilain mukaisesti tarvittaessa huolehdittava tulkkaamisesta tai kääntämisestä. Tulkkauksesta säädetään myös muussa lainsäädännössä, kuten hallinto- ja ulkomaalaislaissa ja laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. 

Kotoutumislainsäädäntö takaa, että valtio korvaa kunnille valtion talousarvion rajoissa pakolaisten vastaanoton (Laki kotoutumisen edistämisestä 2 § 2 ja 3 mom.) tulkkaus- ja käännöspalveluista aiheutuvat kustannukset. Muilla perusteilla maahan muuttaneiden henkilöiden tulkkauskustannuksista vastaavat asiakaspalvelutilanteessa tulkin kutsuvat viranomaiset, yleensä siis maahan muuttaneiden asiakkaiden asuinkunnat tai TE-toimistot.

Suomessa toimii monenlaisia tulkkaus- ja käännöspalveluja tarjoavia yrityksiä. Tulkkauspalveluja on saatavissa lähes sadalla kielellä. Aina tulkkauspalvelua ei ole kuitenkaan helppoa löytää varsinkaan lähialueelta. Lisäksi palvelutarjonta vaihtelee eri puolilla Suomea.

Tulkkaustilanteissa voidaankin käyttää myös etätulkkausta. Etätulkkausta suositaan silloin, kun käsiteltävät asiat eivät vaadi tulkin henkilökohtaista läsnäoloa. Etänä toteutettava tulkkaus helpottaa tulkkien saatavuutta, ja sen käyttö on yleistynyt.

Moni- ja selkokieliset materiaalit tukevat ymmärtämistä

Maahan muuttaneen asiakkaan asioimista sekä asiakkaan ja työntekijän keskinäistä ymmärtämistä tukevat myös omankielinen tai selkokielellä laadittu materiaali ja viestintä.

Useimmilla viranomaisilla on käytössään materiaalia yleisimmillä kielillä, mutta kieli- ja materiaalivalikoimaa on hyvä tilanteen mukaan lisätä. Esimerkiksi poikkeustilanteissa moni- ja selkokielinen viestintä ja materiaalit tukevat yhdenvertaisuutta ja viestinnän ymmärtämistä. Moni- ja selkokieliselle viestinnälle on tarvetta myös vakiintuneessa päivittäisviestinnässä ja organisaation toiminnassa, jolloin erilaisten sisältöjen käännättämistä tai selkokielelle muokkaamista kannattaa pohtia kohderyhmän näkökulmasta ja tarpeiden perusteella. 

Verkkopalvelustamme löydät monikielisiä materiaaleja ja vinkkejä niiden tuottamiseen sekä moni- ja selkokieliseen viestintään.

Lisätietoa:
Laki kotoutumisen edistämisestä 
Kielilaki 
Tietoa tulkkikeskuksista ja tulkkipalveluista
Perustietoa Suomesta eri kielillä
InfoFinland
Monikieliset materiaalit
Monikielisten materiaalien tuottaminen
Selkokieli
Selkokeskus