Hyppää sisältöön

Kotoutumista ja pakolaisten vastaanottoa tuetaan erilaisilla palveluilla 

Kotoutumisen ja pakolaisten vastaanottoa tuetaan erilaisilla palveluilla. Palveluiden tuottamisesta vastaavat erityisesti kunta, hyvinvointialue ja työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut). 

Kunnalla on alueellaan kotoutumisen kehittämisen ja sen suunnittelun ja seurannan yleis- ja yhteensovittamisvastuu. Kotoutumislain mukaisten palveluiden lisäksi kotoutumista ja pakolaisten vastaanottoa tuetaan kuntien peruspalveluissa ja hyvinvointialueen palveluissa. 

Myös kolmas sektori järjestää monipuolista, kotoutumista tukevaa toimintaa. Kansalaisjärjestöt, mukaan lukien maahanmuuttaneiden omat järjestöt, ovat merkittävässä asemassa viranomaisten tarjoamien palvelujen täydentäjänä sekä yhteistyökumppaneina silloin, kun kotoutumista tukevia palveluita suunnitellaan ja toteutetaan.

Kotoutumislain mukaiset palvelut

Kotoutumislain mukaan Suomeen pysyvästi muuttaville henkilöille tarjottavia palveluita ovat perustietoaineisto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus. Lisäksi alkukartoituksessa saatuihin tietoihin perustuen kotoutumissuunnitelmaan voidaan liittää muita kotoutumista tukevia palveluita ja esimerkiksi kielikoulututusta.

Kotoutumislakiin liittyvänä palveluna voidaan pitää myös perheryhmäkoteja. Kotoutumislain mukaan hyvinvointialue voi perustaa lapsille ja nuorille tarkoitetun perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön. Hyvinvointialue sopii kunnan ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön perustamisesta, lasten ja nuorten sijoittamisesta näihin yksiköihin, kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä ja toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

On tärkeää tunnistaa yksilölliset tarpeet

Jotta maahanmuuttaneen kotoutuminen olisi sujuvaa ja tehokasta, on tärkeää tunnistaa tämän yksilölliset tarpeet tai esimerkiksi perheen kokonaisuutena tarvitsemat palvelut. Mahdollisten erityispalvelujen tarve on hyvä saada selville aikaisessa vaiheessa.

Sujuvaa kotoutumista auttavat toisiaan tukevat, oikea-aikaiset ja sujuvasti etenevät palvelut, jotka yhdessä muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kotoutumistyön kehittämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota erityistä huomiota siihen, että kotoutumista edistävät palvelut suunnitellaan ja luodaan niin, että saadaan aikaiseksi sujuvasti etenevä palveluiden jatkumo.
Monissa kehittämishankkeissa on rakennettu eri kohderyhmille erilaisia polkumalleja. Lähtökohtana on ollut esimerkiksi nuorten, työnhakijoiden, haavoittuvien ryhmien tai iäkkäiden maahanmuuttaneiden erityistarpeet kotoutumisen edistämisessä.

Maahanmuuton alkuvaihe on tärkeä

Maahanmuuton alkuvaiheeseen panostetaan siten, että kaikille maahanmuuttaneille tarjotaan perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja mahdollisuuksista saada tukea kotoutumiseen. Tällä hetkellä perustietoaineistona on saatavana Tervetuloa Suomeen -opas. Viranomaisten tehtävänä on neuvoa oman vastuualueensa palveluista ja tarvittaessa ohjata maahanmuuttaneet muiden viranomaisten palveluihin sekä kotoutumislain mukaiseen yksilölliseen alkukartoitukseen.

Maahanmuuttaneiden ohjaus ja neuvonta sekä palveluista tiedottaminen edellyttävät joustavia ja kehittyviä työmuotoja sekä tehokasta viranomaisten välistä yhteistyötä. Peruspalveluiden saatavuus, henkilöstön osaaminen ja maahanmuuttaneiden palvelutarpeiden tunnistaminen ovat hyvän kotoutumista edistävän työn edellytyksiä. On tärkeää suunnata palvelut kaikille maahanmuuttaneille sen sijaan, että ne kohdennettaisiin esimerkiksi vain tietyille ryhmille (esimerkiksi pakolaisille tai paluumuuttajille).

Lue lisää:

Yksilölliset kotoutumista edistävät palvelut 
Alkuvaiheen palvelujen mallinnus
Pakolaisten vastaanotto
Perustietoaineisto 
Ohjaus ja neuvonta
Alkukartoitus
Kotoutumissuunnitelma
Kotoutumiskoulutus