Partnerskapsprogrammet stöder aktörerna på integrationsfältet, men man bör satsa särskilt på invandrarnas möjligheter att delta

Utgivningsdatum 4.9.2023 9.00 | Publicerad på svenska 11.9.2023 kl. 13.41
Nyhet

Partnerskapsbarometern är en utredning som samlar information om nuläget och utvecklingsbehoven för arbete som främjar integration samt partnerskapsprogrammets verksamhet. Enligt en enkät som genomfördes för andra gången upplever majoriteten av respondenterna att partnerskapsprogrammet är till nytta för deras arbete och de anser att möjligheterna till integrationsfrämjande samarbete är relativt goda. Som ett centralt utvecklingsbehov lyfte partnerskapsbarometern fram behovet av strukturella förändringar som förbättrar invandrarnas delaktighet och deltagande i det integrationsfrämjande samarbetet.

En rapport om resultaten av Partnerskapsbarometer 2022 (partnerskapsbarometer) har publicerats den 4 september 2023. Under svarstiden (4.11.2022–24.2.023) kom det sammanlagt 375 svar på partnerskapsbarometern. Det största antalet svar kom från kommuner och organisationer och nästan en tredjedel från Nyland. 

Eftersom partnerskapsprogrammet för integration redan har genomförts i flera års tid, var målet med partnerskapsbarometern också att utvärdera partnerskapsprogrammets verksamhet och dess effekter. Respondenterna i partnerskapsbarometern ansåg att de största fördelarna med partnerskapsprogrammet är i synnerhet nya samarbetspartner och kontakter, samarbete och informationsutbyte mellan tredje sektorn och myndigheterna. Den mest nyttiga verksamheten på både riksomfattande och regional nivå bedömdes vara utbildningar och annan kompetensutveckling, webbseminarier och nyhetsbrev. Dessa var också de mest typiska sätten att delta i partnerskapsprogrammets verksamhet. 

Partnerskapsbarometern är ett viktigt verktyg för att utveckla partnerskapsprogrammets verksamhet

De synpunkter som respondenterna i partnerskapsbarometern har gett hjälper till att utveckla partnerskapsprogrammet och möjligheterna till samarbete på regional och riksomfattande nivå. Respondenterna önskar i fortsättningen i synnerhet informationsspridning, kommunikation och evenemang. Enligt respondenterna bör partnerskapsprogrammet också satsa på att locka nya aktörer att delta i verksamheten och på mångsidiga möjligheter att delta. 

Resultaten av partnerskapsbarometern kommer att höras och diskuteras i informationsinsatsen Toiminta tutuksi (Lär känna verksamheten) den 15 september kl. 9–10. Risto Karinen från Owal Group Oy som genomförde partnerskapsbarometern kommer att presentera barometern vid informationsinsatsen och berätta mer om framför allt de öppna svaren i enkäten. 

Partnerskapsbarometern är en del av arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram för integration. 

Ytterligare information:
Läs mer om rapporten Partnerskapsbarometer 2022 (på finska)
Bekanta dig med partnerskapsprogrammet
Anmäl dig till informationsinsatsen Toiminta tutuksi

Tillbaka till nyheter