Remissbehandlingen av ett utkast till integrationsordlista inleddes

Utgivningsdatum 16.12.2020 12.15
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet har öppnat remissbehandlingen av utkastet till integrationsordlista. Integrationsordlistan har i första hand utarbetats till stöd för integrationstjänsterna och integrationslagen. Utlåtanden kan lämnas via utlåtande.fi under tiden 16 december 2020–27 januari 2021.

De centrala ändringarna i utkastet till ordlista är termerna främjande av integration och person som invandrat. I ordlistan har också tagits in begrepp som gäller olika roller samt likabehandling, delaktighet och diskriminering. Förslagen i utkastet till ordlista baserar sig på förslagen från den arbetsgrupp som tillsattes hösten 2019 för termarbetet.

Terminologiarbetsgruppen har utöver sakkunniga från arbets- och näringsministeriet bestått av företrädare för justitieministeriet (Etno), närings-, trafik- och miljöcentralen, arbets- och näringstjänsterna, Institutet för hälsa och välfärd, Väestöliitto samt Utbildningsstyrelsen.

Remisstiden går ut den 27 januari 2021

Utlåtandena lämnas via utlåtande.fi senast den 27 januari 2021. Den färdiga ordlistan publiceras efter behandlingen av utlåtandena under våren 2021. Utlåtandena kan lämnas på finska eller svenska.

Ytterligare information:

Läs arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 16.12.2020: Utkastet till en integrationsordlista på remiss

Begäran om utlåtande på utlåtande.fi

Paula Karjalainen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 504 7117, [email protected]

Helena Torkko, specialsakkunnig, tfn 029 504 7695, [email protected]

Tillbaka till nyheter