Undersökningen MoniSuomi samlar information om hälsa och välfärd hos den befolkning som fötts utomlands – enkätundersökningen producerar viktig bakgrundsinformation om integrationsläget i Finland

Utgivningsdatum 8.9.2022 16.20 | Publicerad på svenska 8.9.2022 kl. 16.57
Nyhet

Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare deltar i finansieringen av Institutet för hälsa och välfärds nationella undersökning om hälsa, välfärd och tjänster för personer födda utomlands (MoniSuomi). Insamlingen av uppgifter för undersökningen MoniSuomi inleddes i början av september. Med hjälp av den information som samlas in genom undersökningen MoniSuomi strävar man efter att främja likabehandlingen av invandrarbefolkningen i Finland.

Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare upprätthåller ett system för uppföljning av integrationen. Systemet förutsätter tillförlitlig och aktuell information som producerats genom en representativ enkätundersökning som MoniSuomi. Integrationen kan dock inte följas på fenomennivå på ett heltäckande sätt bara med hjälp av uppgifter som exempelvis fås ur registren. Av det MoniSuomi-material som Institutet för hälsa och välfärd samlar in får man bland annat allmängiltig kunskap om invandrares upplevda hälsotillstånd och användningen av hälsovårdstjänster, deltagande, känsla av samhörighet, otrygghet och diskriminering. 

Den information som enkätundersökningen MoniSuomi producerar utgör viktigt bakgrundsmaterial för den regelbundna uppföljningen av integrationsläget, beslutsfattandet om integration och planeringen av åtgärder. Forskningsmaterialet kan användas i kompetenscentrets databas för integrationsindikatorer. Databasen integrationsindikatorer är en öppen statistikdatabas som baserar sig på register- och enkätmaterial. Med hjälp av den kan man följa integrationsläget och hur integrationen utvecklas i Finland. För närvarande är indikatorerna klassificerade i fem teman: sysselsättning, utbildning, välfärd, deltagande och dubbelriktad integration.

MoniSuomi är en del av den nationella undersökningen Hälsosamma Finland

MoniSuomi ingår i Institutet för hälsa och välfärds helhet av befolkningsundersökningen Hälsosamma Finland, och undersökningarna inleds samtidigt i september. I undersökningen MoniSuomi plockas 18 600 personer från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas register som själva är födda i Finland och deras föräldrar är födda någon annanstans. De personer som kallats till undersökningen är i åldern 20–74 år. 

Undersökningen genomförs på 20 olika språk. Frågorna i undersökningen är i huvudsak desamma som frågorna i undersökningen Hälsosamma Finland, som riktar sig till hela befolkningen. Därmed kan uppgifterna jämföras mellan olika befolkningsgrupper. Materialet samlas i första hand in med hjälp av en enkät som fylls i elektroniskt på internet. 

Resultaten av undersökningen MoniSuomi rapporteras våren 2023 på Institutet för hälsa och välfärds och arbets- och näringsministeriets webbplats samt på webbtjänsten integration.fi. Utöver arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare är även städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Åbo samarbetspartner och finansiärer i undersökningen MoniSuomi.

Ytterligare information
Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 8.9.2022 Undersökningen MoniSuomi samlar information om hälsa och välfärd hos den befolkning som fötts utomlands – forskningsinformationen underlättar utvecklingen av integrationsfrämjande åtgärder
Nationell undersökning riktad till personer födda utomlands om hälsa, välfärd och tjänster (MoniSuomi)
Undersökningen Hälsosamma Finland
Databasen integrationsindikatorer
Systemet för uppföljning av integrationen
Resultat från tidigare studier 
•    FinSote (på finska)
•    FinTerveys (på finska)
•    FinMonik  

Tillbaka till nyheter