Hoppa till innehåll

Ersättning för ordnande av inledande kartläggning

Den inledande kartläggning som erbjuds invandrare är en samling åtgärder där deras förutsättningar för sysselsättning, studier och annan integration samt behoven av språkutbildning och andra integrationsfrämjande åtgärder och tjänster preliminärt bedöms.

TE-byrån inleder den inledande kartläggningen för invandrare som är arbetslösa arbetssökande. Kommunen inleder den inledande kartläggningen för invandrare som annat än tillfälligt får utkomststöd. För kostnaderna för att ordna den inledande kartläggningen betalas det till kommunen ut en kalkylerad ersättning på 700 euro för varje deltagare i kartläggningen ur statens medel. För en och samma person kan ersättning betalas endast en gång. En förutsättning för att ersättning ska betalas är att kommunen åtminstone har ordnat den inledande intervju som avses i statsrådets förordning om inledande kartläggning i anslutning till främjande av integration (570/2011). Den ersättning för inledande kartläggning som betalas till kommunen omfattar även kostnader för tolkning och översättning. 

Välfärdsområdet kan delta i den inledande kartläggningen när främjandet av en invandrares integration förutsätter samordning av tjänster som hör till kommunens eller TE-byråns samt välfärdsområdets organiseringsansvar.

För barn som anlänt som minderåriga utan vårdnadshavare ska det utarbetas en integrationsplan för minderårig, som föregås av en inledande kartläggning, varvid det kan anses vara motiverat att betala ersättning till kommunen för dem. Om en inledande kartläggning ordnats för en annan minderårig och den har varit motiverad med tanke på främjandet av integrationen, kan ersättning betalas för den. 

Kommunen kan också separat för varje enskild familjemedlem ansöka om ersättning för en inledande kartläggning som utförs innan integrationsplanen för familjen utarbetas, om det inte tidigare gjorts någon inledande kartläggning för familjemedlemmen och om man i den inledande kartläggningen faktiskt bedömt varje familjemedlems kompetens och behov av tjänster samt mål för denne, utbildning och tjänster separat och genom diskussioner med denne.

En kommun som deltar i ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättning kan inte få ersättning enligt integrationslagen för en inledande kartläggning för en invandrare som registrerat sig som arbetssökande.

För en inledande kartläggning för personer som omfattas av integrationslagens tillämpningsområde, inklusive personer som får tillfälligt skydd, kan ersättning betalas oavsett om personen har en hemkommun.

Ersättning för inledande kartläggningar kräver inte ett avtal mellan NTM-centralen och kommunen om anvisande till kommun och främjande av integration.

Kommunen ansöker om ersättning för inledande kartläggning via UF-centrets e-tjänst. 

Mer information:
Arbets- och näringsministeriets anvisning om ersättning till kommunerna för kostnader som uppstår vid tillämpning av lagen om främjande av integration
UF-centrets e-tjänst
Läs mer om den inledande kartläggningen