Hyppää sisältöön

Korvaus alkukartoituksen järjestämisestä

Alkukartoitus on maahanmuuttaneelle tarjottava toimenpidekokonaisuus, jonka avulla arvioidaan alustavasti hänen työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiutensa sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet.

Työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttaneelle, joka on työtön työnhakija. Kunta käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotukea. Kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta alkukartoituksen järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista 700 euroa jokaisesta alkukartoitukseen osallistuneesta.  Korvaus voidaan maksaa saman henkilön osalta vain kerran. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että kunta on järjestänyt ainakin kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (570/2011) mukaisen alkuhaastattelun. Alkukartoituksesta kunnalle maksettava korvaus pitää sisällään myös tulkitsemis- ja kääntämiskustannukset. 

Hyvinvointialue voi osallistua alkukartoituksen laatimiseen silloin kuin maahanmuuttaneen kotoutumisen edistäminen edellyttää kunnan tai TE-toimiston sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien tarkoitettujen palvelujen yhteensovittamista.

Alaikäisenä ilman huoltajaa tulleelle lapselle tulee laatia alaikäisen kotoutumissuunnitelma, jota edeltää alkukartoitus, jolloin heidän osaltaan korvausta kunnalle voidaan pitää perusteltuna. Jos alkukartoitus on järjestetty muulle alaikäiselle ja se on ollut perusteltua kotoutumisen edistämiseksi, voidaan korvaus alkukartoituksesta maksaa. 

Kunta voi hakea myös perheen kotoutumissuunnitelmaa edeltävästä alkukartoituksesta korvauksia kunkin perheenjäsenen osalta, mikäli perheenjäsenelle ei ole aiemmin laadittu alkukartoitusta ja mikäli alkukartoituksessa on tosiasiallisesti arvioitu kunkin perheenjäsenen osaamista ja palvelutarvetta sekä hänelle asetettavia tavoitteita, koulutusta ja palveluita erikseen ja hänen kanssaan keskustellen.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun osallistuva kunta ei voi saada kotoutumislain mukaista korvausta työnhakijaksi rekisteröityneelle maahanmuuttajalle tehtyyn alkukartoitukseen.

Kotoutumislain soveltamisalaan kuuluville henkilöille, mukaan lukien tilapäistä suojelua saavalle henkilölle, laaditusta alkukartoituksesta voidaan maksaa korvaus riippumatta siitä, onko henkilöllä kotikunta.

Korvausten maksaminen alkukartoituksesta ei edellytä ELY-keskuksen ja kunnan välistä sopimusta kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.

Kunta hakee alkukartoituksen korvauksia KEHA-keskuksen sähköisen asiointipalvelun kautta. 

Lisätietoa:
Työ- ja elinkeinoministeriön ohje kotoutumisen edistämistä koskevan lain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille
KEHA-keskuksen verkkopalvelu
Lue lisää alkukartoituksesta