Hyppää sisältöön

11. Luodaan kotoutumisohjelma alkuvaiheen kotoutumisen tukemiseksi

Kotoutumislaissa määritellään työttömänä työnhakijana ja työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen palveluprosessi, jonka tavoitteena on tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito sekä muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan.

Kotoutumisen edistämisen alkuvaiheen palveluihin liittyy useita palveluiden saatavuuteen ja laatuun sekä viranomaisvastuiden selkeyttämiseen liittyviä kehittämistarpeita. Eduskunnan kannanotossaan edellyttämiin muutoksiin ja tutkimuksissa esiin nousseisiin kehittämistarpeisiin vastaamiseksi selonteossa esitetään valmisteltavaksi kotoutumispalveluita selkiyttävä kotoutumisohjelma.

Kotoutumisohjelman puitteissa esitettävillä uudistuksilla tavoiteltaisiin maahanmuuttajan elämäntilanteesta aiheutuvien palvelujärjestelmän katveiden poistamista ja selkeytettäisiin kotoutumisen alkuvaihetta sekä lisättäisiin kotoutumisprosessin yksilöllisyyttä ja työelämälähtöisyyttä. Lisäksi kotoutumisohjelmalla vahvistettaisiin maahanmuuttajien osallisuutta sekä siirtymiä työelämään, työllistymistä edistäviin koulutus-, sote- ja muihin tarvelähtöisiin palveluihin ja järjestöjen toimintaan.