Hoppa till innehåll

Reform av integrationslagen

Målet med integrationslagen är att stärka sysselsättningen bland invandrare, färdigheter som stöder sysselsättning, språkkunskaper och delaktighet i samhället. Målet med lagen är också att främja jämlikhet och likabehandling och en positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper. 

Den gällande integrationslagen reformeras så att den motsvarar riksdagens förutsättningar (rapport från riksdagens revisionsutskott) för främjande av integration. 

Riksdagen har förutsatt

  • snabbare integration och effektivare verksamhet från och med att invandraren kommer till Finland
  • överföring av det totala ansvaret för integrationstjänster till kommunerna
  • främjande av sysselsättningen bland invandrarkvinnor
  • förbättring av språkstudiernas kvalitet och språkprov
  • beaktande av företagens behov
  • ökning av tredje sektorns och det fria bildningsarbetets andel.

Dessutom har det skett och bereds flera ändringar i verksamhetsmiljön (bland annat välfärdsområdena, social- och hälsovårdsreformen, reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024). Dessa reformer påverkar myndighetsansvaret för integrationsfrämjandet. I reformen av integrationslagen beaktas riksdagens förutsättningar och den förändrade verksamhetsmiljön.

Målet med reformen av integrationslagen (KOTO24) är bland annat att

  • stärka integrationen av invandrare som står utanför arbetskraften
  • förtydliga de olika aktörernas ansvar 
  • stärka det sektorsövergripande samarbetet samt samarbetet med organisationer och arbetsgivare
  • uppdatera integrationslagen så att den motsvarar de ändringsbehov som följer av överföringen av myndighetsuppgifter.

Det föreslås att lagen om främjande av integration upphävs genom en ny lag om främjande av integration. Den eftersträvade tidpunkten för ikraftträdandet infaller 2025 samtidigt med reformen av arbets- och näringstjänsterna.

Nyheter om reformen av integrationslagen

Totalreformen av integrationslagen: Kommunernas ansvar för främjandet av integration stärks och samordningen av tjänster effektiviseras
13.4.2023 | Nyhet
Den totalreform av integrationslagen som träder i kraft vid ingången av 2025 innebär att kommunerna får ett större ansvar för främjandet av integration och förtydligar myndighetsansvaret och samarbetet i fråga om främjande av integration. Målet är att effektivisera integrationen och stärker de invandrades delaktighet i samhället.
Arbets- och näringsministeriet har kontaktat kommunerna genom ett brev som gällde kommunernas uppgifter och resurser vid främjande av integration
22.11.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har kontaktat kommunerna genom ett brev som var daterat den 22 november 2022 och som gällde kommunernas uppgifter och resurser vid främjande av integration. Brevet innehåller aktuell information om ändringar i integrationslagen, organiseringsansvaret för uppgifterna samt tjänster för dem som får tillfälligt skydd.
Regeringens proposition med förslag till totalreform av integrationslagen har lämnats till riksdagen – följ vår webbtjänst för mer information
6.10.2022 | Nyhet
Syftet med totalreformen av integrationslagen är att påskynda processen för integration och sysselsättning av invandrade. Samtidigt ökar kommunernas ansvar för främjandet av integration. Avsikten är att lagen ska träda i kraft vid ingången av 2025 samtidigt med reformen av arbetskraftsservicen.