Hyppää sisältöön
Tätä verkkosivua ei enää päivitetä. Siirry seuraamaan uutta kotoutumislain kokonaisuudistuksen sisältösivua osoitteessa  kotoutuminen.fi/koto24.

Kotoutumislain kokonaisuudistus

Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttaneiden työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Lain tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. 

Voimassa oleva kotoutumislaki uudistetaan (kotoutumislain kokonaisuudistus, KOTO24) vastaamaan eduskunnan edellytyksiä (eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportti) kotoutumisen edistämisestä. 

Eduskunta on edellyttänyt:

  • kotoutumisen nopeuttamista ja toimintojen tehostamista alkaen siitä, kun maahanmuuttanut saapuu Suomeen
  • kotoutumispalveluiden kokonaisvastuun siirtämistä kunnille
  • maahan muuttaneiden naisten työllisyyden edistämistä
  • kieliopintojen laadun parantamista ja kielikoetta
  • yritysten tarpeiden huomioimista
  • kolmannen sektorin ja vapaan sivistystyön osuuden lisäämistä.

Lisäksi toimintaympäristössä on tapahtunut ja on valmisteilla useita muutoksia (muun muassa hyvinvointialueet, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, TE-palvelut 24 -uudistus). Näillä uudistuksilla on vaikutuksia kotoutumisen edistämisen viranomaisvastuisiin. Kotoutumislain uudistuksessa otetaan huomioon eduskunnan edellytykset ja muuttunut toimintaympäristö.

Kotoutumislain kokonaisuudistuksen (KOTO24) tavoitteena on muun muassa:

  • vahvistaa työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden kotoutumista
  • selkeyttää eri toimijoiden vastuita 
  • vahvistaa monialaista yhteistyötä sekä järjestöjen ja työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä
  • päivittää kotoutumislakia vastaamaan viranomaistehtävien siirtojen aiheuttamiin muutostarpeisiin.

Uudistettu kotoutumislaki (681/2023) tulee voimaan 1.1.2025 yhtä aikaa TE-palvelujen uudistuksen kanssa.

Lue lisää aiheesta

Kotoutumislain uudistaminen -hankesivu

Laki kotoutumisen edistämisestä (681/2023)

Hallituksen esitys kotoutumislain muuttamisesta

Kotoutumislain asetusvalmistelu

Kotoutumisen selonteko

Valiokunnan mietintö: Kotoutumisen toimivuus

Valiokunnan mietintö: Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista


Lisätietoja

Työ- ja elinkeinoministeriö:
erityisasiantuntija Hanna-Maria Hyttinen, työvoiman maahanmuutto- ja kotoutumisyksikkö, [email protected]
erityisasiantuntija Nea Brandt, työvoiman maahanmuutto- ja kotoutumisyksikkö, [email protected]

KEHA-keskus:
kehittämisasiantuntija Laura Pajari-Xiang, TE-palvelut ja kotoutuminen -yksikkö, [email protected]
ryhmäpäällikkö Emine Karakan, TE-palvelut ja kotoutuminen -yksikkö, [email protected]

Kuntaliitto:
maahanmuutto- ja kotoutumisasiantuntija Maija Lehtimaa, Elinvoima ja talous -yksikkö, [email protected] 

Kotoutuminen.fi:n KOTO24-sisällöt tuotetaan työ- ja elinkeinoministeriön, KEHA-keskuksen ja Kuntaliiton kanssa yhteistyössä.

Uutisia kotoutumislain uudistamisesta

Toimeentulotuesta maksettavia korvauksia koskevat kotoutumislain muutokset lausunnoille
1.7.2024 | Uutinen
Ensi vuoden alusta alkaen kotoutumislain toimeentulotuesta aiheutuneiden kustannusten korvausaikaa lyhennettäisiin kolmesta vuodesta yhteen vuoteen. Muutokset tehtäisiin lakiin kotoutumisen edistämisestä, joka tulee voimaan 1.1.2025. Muutosesitys on lausuntokierroksella 9.8. asti.
Kotoutumispalveluita koskevat asetukset ovat lausunnoilla 14.8. asti
1.7.2024 | Uutinen
Ensi vuoden alussa voimaan tulevaa uutta kotoutumislakia täydennetään viidellä asetuksella, jotka koskevat monikielistä yhteiskuntaorientaatiota, laskennallisen korvauksen suuruutta ja jakautumista sekä osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointia. Lisäksi annettaisiin asetukset alaikäisenä ilman huoltajaa tulleen lapsen edustajan palkkiosta ja kotoutumisen edistämisen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettavista tiedoista.
TEM:n kirjeessä muistutetaan kuntia kotoutumisohjelman järjestämisestä
20.6.2024 | Uutinen
1.1.2025 voimaan tulevassa laissa kotoutumisen edistämisestä (681/2023, jäljempänä kotoutumislaki) säädetään kunnan kotoutumisohjelmasta. Työ- ja elinkeinoministeriön kirjeessä kuvataan kotoutumisohjelmaa ja muistutetaan, että 1.1.2025 alkaen kotoutumisohjelma ja sitä kuvaava asiakirja ovat kotoutumislain mukaisten korvausten maksatuksen edellytys.

Kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24) liittyvät tapahtumat