Antalet första integrationsplaner steg till en rekordhög nivå 2023

Utgivningsdatum 26.1.2024 11.36 | Publicerad på svenska 29.1.2024 kl. 14.19
Nyhet

Antalet utländska arbetslösa arbetssökande var 44 054 i december, vilket är 15 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Antalet första integrationsplaner steg till en rekordhög nivå ifjol. 

Den sysselsättningsöversikt som baserar sig på siffrorna från december 2023 visar följande:

  • Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 19 procent (6 964 personer). 
    • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökar fortlöpande. I december var ukrainarna den största enskilda nationalitetsgruppen bland arbetslösa arbetssökande (N = 5 843).
  • Under 2023 utarbetades det sammanlagt 19 687 första integrationsplaner för kunder hos arbets- och näringstjänsterna, vilket innebär en ökning på cirka 6 600 och 50 procent från 2022.
  • År 2023 var aktiveringsgraden för utländska medborgare 43,9 procent, vilket är cirka 14 procentenheter mer än för alla arbetssökande sammanlagt. Aktiveringsgraden sjönk jämfört med året innan.
  • Enligt arbetskraftsundersökningen var sysselsättningsgraden bland utlänningar 66,3 procent under tredje kvartalet 2023. Den säsongrensade sysselsättningsgraden för utländska medborgare sjönk med 1,9 procentenheter jämfört med föregående kvartal.
    • Sysselsättningsgraden för utlänningar var klart högre under första hälften av 2023 jämfört med före coronakrisen. Nu ser dock det ut som om trenden för det relativa sysselsättningstalet har börjat sjunka på grund av den försämrade konjunkturen. Sysselsättningsgraden för utlänningar är mer konjunkturkänslig än för finska medborgare. 
    • Den nya metoden i arbetskraftsundersökningen som trädde i kraft vid ingången av 2021 verkar ha haft en betydande positiv inverkan på sysselsättningsgraden bland utlänningar.

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån registeruppgifter i arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningens enkätsvar.

Sysselsättningsöversikten för januari 2024 över arbetslösheten för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål samt deltagandet i service (på finska)

Mer information:
Sysselsättningsöversikter

Tillbaka till nyheter