TEM ja STM selventävät viranomaisten ohjaus- ja neuvontavelvollisuutta ja palvelussuhteiden muotoa

Julkaisuajankohta 12.6.2023 12.48
Uutinen

Kunnan kotoutumispalveluissa ja hyvinvointialueen sosiaalihuollon palveluissa voidaan yleisellä tasolla kuvata myös muiden viranomaisten toimintaa. Yleisneuvonnan ulkopuolella oleva ohjaus ja neuvonta kuuluvat kuitenkin toimivaltaiselle viranomaiselle. Uuteen, 1.1.2025 voimaan tulevaan kotoutumislakiin lisättiin eduskuntakäsittelyn aikana uusi säännös palveluntuottajien rikosoikeudellisesta virkavastuusta. Näistä aiheista kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kunnille ja hyvinvointialueille 9.6. toimitetussa kirjeessä. 

Yhteistyö ohjaus- ja neuvontatyössä on tärkeää - toimivaltainen viranomainen vastaa palvelun oikeellisuudesta

Kotoutumislain mukaan kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä muiden viranomaisten on annettava maahanmuuttajalle asianmukaista ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä työelämästä. Lisäksi sosiaalihuoltolain mukaan hyvinvointialueen asukkaiden saatavissa on oltava sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta. 

Jokainen viranomainen antaa ohjausta ja neuvontaa omaan toimivaltaansa kuuluvista asioista. Lisäksi viranomaisilla on velvollisuus ohjata asiakas tarvittaessa muiden viranomaisten palveluihin. Toimivaltainen viranomainen vastaa annetun ohjauksen ja neuvonnan oikeellisuudesta. Asiakkaan oikeusturvan näkökulmasta onkin tärkeää, että yleisneuvonnan ulkopuolelle jäävän ohjauksen ja neuvonnan toteuttaa toimivaltainen viranomainen.

Virkavastuu koskee myös yksityistä palveluntuottajaa

Vuoden 2025 alusta voimaan tulevassa kotoutumislaissa on säädetty tehtävistä, jotka on mahdollista ulkoistaa yksityiselle palveluntuottajalle. Näitä voivat olla: ohjaus ja neuvonta, perusmuotoiseen tai monialaiseen osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointiin sisältyvät asiantuntija-arviot (esimerkiksi kielitaidon lähtötason arviointi) sekä monikielisen yhteiskuntaorientaation ja kotoutumiskoulutuksen toteuttamista koskevat tehtävät. Virkavastuu koskee myös yksityisen sektorin toimijaa, joka hoitaa julkista hallintotehtävää. Tehtäviä voi suorittaa myös virka- tai työsuhteinen työntekijä kunnassa.

Perustuslakivaliokunta on edellyttänyt, että uudessa kotoutumislaissa säädetään rikosoikeudellisesta virkavastuusta muun kuin viranomaisen palveluksessa olevaan henkilöön. 

Lisätietoa ohjaus- ja neuvontavelvollisuudesta ja virkavastuusta TEM:n ja STM:n kirjeessä (kotoutuminen.fi:ssä julkaistaan kirjeen sisältö):

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Mira Sinkkonen, TEM, 029 504 7293
Erityisasiantuntija Henna Leppämäki, STM, 029 516 3132
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Takaisin uutisiin