Kommunerna och välfärdsområdena ansöker om beslut om ersättning för specialkostnader i regionförvaltningens e-tjänst från och med den 12 mars 2024

Utgivningsdatum 26.2.2024 15.15 | Publicerad på svenska 6.3.2024 kl. 10.05
Nyhet

Från och med den 12 mars 2024 ansöker kommunerna och välfärdsområdena hos NTM-centralen om beslut om specialkostnadsersättning i regionförvaltningens e-tjänst. Till e-tjänsten överförs också NTM-centralernas beslut om specialkostnadsersättning och eventuella begäranden om komplettering. Den tidigare elektroniska ansökningsblanketten tas ur bruk den 11 mars 2024.

I regionförvaltningens e-tjänst söks också till exempel utbetalning av integrationsersättningar via utvecklings- och förvaltningscentret. Kommunen eller välfärdsområdet ska ansöka om ersättning senast inom två år från utgången av det kalenderår under vilket den verksamhet för vilken ersättning söks har ägt rum. Kostnader ersätts under högst tio år från den första anteckningen om hemkommun i befolkningsdatasystemet.

En bemyndigad person kan lämna in ansökan i e-tjänsten. Anvisningar om bemyndigandet finns i utvecklings- och förvaltningscentrets webbtjänst.

Mer information:
Meddelande om ansökan om beslut (UF-centret, på finska)
Regionförvaltningens e-tjänst

Tillbaka till nyheter