Läroplikten utvidgas 2021

Utgivningsdatum 16.4.2021 8.50 | Publicerad på svenska 22.4.2021 kl. 17.12
Nyhet

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering utvidgas läroplikten 2021. I och med utvidgningen höjs läropliktsåldern till 18 år och handledningen och elevvårds-tjänsterna stärks.

Utvidgningen av läroplikten träder i kraft 1.8.2021. Läroplikten tillämpas enligt åldersklass och den gäller för första gången elever i nionde klass våren 2021. En läropliktig ska söka sig till ut-bildning på andra stadiet innan den grundläggande utbildningen avslutas. 

I fortsättningen upphör läroplikten när eleven har fyllt 18 år eller avlagt examen på andra stadiet, dvs. studentexamen eller yrkesexamen. Läropliktiga med invandrarbakgrund kan också fullgöra läroplikten i den grundläggande utbildningen för vuxna eller i utbildning som ordnas av folkhögs-kolor, om kunskaperna i finska och svenska inte är tillräckliga för utbildning efter den grundläg-gande utbildningen. 

I och med att läroplikten utvidgas blir utbildningen på andra stadiet avgiftsfri för de läropliktiga. Utöver studierna är till exempel läroböcker, prov samt annat material och arbetsredskap i fortsätt-ningen avgiftsfria för den studerande. 

Unga erbjuds stöd och handledning i sökandet efter studieplats och i studierna 

Elevens vårdnadshavare, läroanstalten och boendekommunen ansvarar för handledningen av och tillsynen över fullgörandet av läroplikten. I skolorna ska man se till att den unga personen får till-räckligt med stöd och elevhandledning och hittar en lämplig studieplats. Ansvaret överförs till läroanstalten på andra stadiet när studierna där inleds. Boendekommunen ansvarar i sista hand för att söka en studieplats för den unga personen och vid behov hänvisa honom eller henne till andra tjänster.

Målet för utvidgningen av läroplikten är att alla unga avlägger en examen på andra stadiet. Re-formen stärker utbildnings- och kompetensnivån, minskar skillnaderna i lärande, ökar jämlikheten i utbildningen och barns och ungas välfärd och ökar jämlikheten. 

Information om utvidgningen av läroplikten har publicerats på flera språk 

Broschyren Läroplikten utvidgas. (språk: finska, svenska, nordsamiska, engelska, estniska, ryska, arabiska, somaliska)

Läroplikten på teckenspråk. (på finska) 

Läroplikten på lättläst språk. (på finska) 

Ytterligare information: 
Information om utvidgningen av läroplikten finns på undervisnings- och kulturministeriets webb-plats. 
 

Tillbaka till nyheter