Policy brief fördjupar sig i invandrarnas politiska deltagande

Utgivningsdatum 18.11.2022 14.22 | Publicerad på svenska 18.11.2022 kl. 15.10
Nyhet

Antalet invandrare i Finland ökar ständigt. Valdeltagandet och deltagandet i politiken är dock klart mindre bland dem än bland de infödda finländarna. En ny policy brief av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare presenterar metoder för att stärka den politiska delaktigheten bland befolkningen med utländsk bakgrund. 

Kompetenscentret för integration av invandrare granskar i en ny policy brief det politiska deltagandet bland invandrare. Policy Brief 2/2022 som handlar om invandrarnas delaktighet i politiken ( ”Kotona politiikassa: keinoja tukea Suomeen muuttaneiden poliittista osallisuutta”) är skriven av Hanna Wass, docent i allmän statslära vid Helsingfors universitet.  

Utländska medborgare har rätt att rösta endast i kommunalval i Finland. Valdeltagandet bland invandrare är klart mindre än bland de röstberättigade som är infödda finländare, trots att deltagandet i politiken varierar stort mellan olika grupper. 

Rösträtten ökar den politiska aktiviteten 

Enligt undersökningarna inverkar dock rätten att rösta i väsentlig grad på hur den politiska delaktigheten utvecklas. Om rösträtt beviljas snabbt efter inflyttningen, kan detta uppmuntra både till att rösta och till större politisk aktivitet. På motsvarande sätt kan begränsad rösträtt minska intresset för deltagande också i sådana val som det skulle vara möjligt att delta i.

Utvidgad rösträtt och icke-diskriminering som villkor för partifinansiering

Invandrarnas delaktighet i politiken är inte ett resultat av integrationen, utan deltagandet i sådant beslutsfattande som berör ens eget liv stärker också integrationen.  Av denna orsak skulle det enligt Wass vara på sin plats att i Finland överväga bland annat följande reformer: 

  • Utvidgning av rösträtten i nationella val till att omfatta utländska medborgare som är permanent bosatta i landet utreds. 
  • Rätten att väcka och underteckna medborgarinitiativ utvidgas till att omfatta personer som är permanent bosatta i landet. 
  • Funktionen av olika former av deltagardemokrati (t.ex. dryftande medborgardiskussioner och deltagande demokrati) utvärderas systematiskt utgående från invandrarnas behov. 
  • Icke-diskriminering införs som villkor för att partierna ska ha rätt till statsunderstöd. 
  • Riktade åtgärder vidtas för att stödja förutsättningarna för invandrare att bedriva valkampanj. 
  • Ett kandidattest som är öppet för alla och som innefattar frågor som är av central betydelse för befolkningen med invandrarbakgrund utvecklas. 
  • Uppgifterna för de organ som representerar invandrare och deras möjligheter att påverka definieras noggrannare än i nuläget.  
  • Ett mångsidigt samarbete mellan myndigheter som ansvarar för val, partier och invandrarorganisationer, religionssamfund och läroanstalter stöds också mellan valen.
  • En offentligt finansierad insamling av information om invandrarnas politiska värderingar, attityder och erfarenheter av delaktighet genomförs regelbundet.

Policy Brief 2/2022 Kotona politiikassa: keinoja tukea Suomeen muuttaneiden poliittista osallisuutta (endast på finska)

Ytterligare information:

Minna Säävälä, ledande sakkunnig, tfn 050536 2986
Policy Brief -artiklar

Tillbaka till nyheter