Utvecklingshelheterna i handlingsprogrammet för anvisande av flyktingar till kommunerna stöder mottagandet av flyktingar och goda relationer mellan olika befolkningsgrupper

Utgivningsdatum 17.8.2023 13.30 | Publicerad på svenska 17.8.2023 kl. 13.39
Nyhet

Ur arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommunerna och integrationsstöd finansieras 2023–2025 flera utvecklingshelheter som stöder placeringen och mottagandet av flyktingar i kommunerna. Som en del av handlingsprogrammet utvecklas till exempel tjänsterna för minderåriga som kommit utan vårdnadshavare och tillsynen över dem, arbetet för att främja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper och systemet Koto-digi.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna samordnar projekt som gäller ensamkommande minderåriga och goda relationer mellan olika befolkningsgrupper

Arbets- och näringsministeriet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och justitieministeriet har inlett projektet Goda befolkningsrelationer i kommuner och regioner som tar emot flyktingar: delaktighet i strukturerna genom interaktion! (Hyvät väestösuhteet pakolaisia vastaanottavissa kunnissa ja alueilla: osallisuutta rakenteisiin vuorovaikutuksen kautta!). Projektet stärker goda befolkningsrelationer som en del i det integrationsfrämjande arbetet på riksomfattande, regional och lokal nivå. Vid genomförandet av projektet betonas stöd till kommuner som tar emot kvotflyktingar, vilket stärker kommunernas förutsättningar att ta emot flyktingar och stöder delaktigheten hos dem som kommit som flyktingar. Det projekt som samordnas vid NTM-centralen i Nyland fortsätter arbetet med det pilotprojekt för främjande av goda relationer mellan befolkningsgrupper som genomfördes som en del av handlingsprogrammet Ett jämlikt Finland. 

Under sommaren har det också inletts ett projekt där man utvecklar tjänsterna för minderåriga som kommit utan vårdnadshavare och samarbetet, styrningen och övervakningen i anslutning till dem. Projektet stöder kommunerna, välfärdsområdena och andra myndigheter i samordningen och övervakningen av tjänster för dem som kommit som minderåriga utan vårdnadshavare när ansvaret för boende- och omsorgstjänsterna stegvis överförs till välfärdsområdet som verksamhet som omfattas av socialvårdslagen. Projektet samordnas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.  

Utvecklings- och förvaltningscentret stöder kommunerna i förberedelserna inför totalreformen av integrationslagen

Med finansiering ur handlingsprogrammet anställs vid utvecklings- och förvaltningscentret en utvecklingssamordnare som stöder kommunerna i ordnandet av flerspråkig samhällsorientering och närings-, trafik- och miljöcentralerna i upphandlingen av samhällsorientering. Kommunerna ska efter den totalreform av integrationslagen som träder i kraft 2025 ordna flerspråkig samhällsorientering för integrationskunder som en del av kommunens integrationsprogram. Den centrala målgruppen för orienteringen är kvotflyktingar och andra som får internationellt skydd. Utvecklingssamordnaren främjar ett smidigt genomförande av flerspråkig samhällsorientering. 

Som en del av handlingsprogrammet utvecklas också de riksomfattande informationssystemtjänsterna för integration (Koto-digi), som kan tas i bruk i kommunerna från och med den 1 januari 2025. Projektet Koto-digi inleddes vid utvecklings- och förvaltningscentret 2022. 

Information om utvecklingshelheterna och deras verksamhet publiceras i fortsättningen både på integration.fi och via närings-, trafik- och miljöcentralernas och utvecklings- och förvaltningscentrets kanaler. 

Handlingsprogrammet för anvisande av flyktingar till kommunerna finansieras med ett särskilt anslag för vidarebosättning ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). 

Ytterligare information: 
Läs mer om handlingsprogrammet
Läs mer om Koto-digi

 

Tillbaka till nyheter