Hoppa till innehåll

Information till dig som arbetar med invandrare med flyktingbakgrund

Orsakerna till flyktingskap är många och de som kommer till Finland som flyktingar kan behöva olika former av stöd beroende på situationen. I kundservicen är det bra att beakta att det kan finnas trauman i bakgrunden och att kunskapsnivån varierar. Det är viktigt att bemöta kunden som människa och utreda kundens behov av stöd och handledning.

En man och en kvinna håller händerna ihop

Mottagande av flyktingar Besluten om kommunplatserna och serviceplaneringen i kommunerna är centrala i flyktingmottagningen.
Statens etsättningar till kommunerna Kommunerna ersätts för de kostnader som mottagandet av flyktingar orsakar. Ersättningar betalas bland annat för tolkning, social- och hälsovårdens specialkostnader och som kalkylerad ersättning.
Flyktingar och personer som får internationellt skydd Här finns information om kvotflyktingars och asylsökandes ankomst till Finland och mottagande i kommunen.
Barn, unga och familjer Till integrationsarbetet bland barn, unga och familjer hör till exempel familjeorientering, stöd för barns och ungas integration, företrädande av minderåriga, eftervård och familjeåterförening.
PALOMA-utbildningen PALOMA-utbildningen erbjuder praktisk information om flyktingars psykiska hälsa och välbefinnande för dem som möter flyktingar i sitt arbete och för studerande.
Social- och hälsotjänster för flyktingar Social- och hälsotjänster som riktas särskilt till flyktingar är hälsoundersökningar och ordnande av långvarig social- och hälsovård.

Nyheter till dom som jobbar med personer med flyktingbakgrund

Kommunerna och välfärdsområdena ansöker om beslut om ersättning för specialkostnader i regionförvaltningens e-tjänst från och med den 12 mars 2024
26.2.2024 | Nyhet
Från och med den 12 mars 2024 ansöker kommunerna och välfärdsområdena hos NTM-centralen om beslut om specialkostnadsersättning i regionförvaltningens e-tjänst. Till e-tjänsten överförs också NTM-centralernas beslut om specialkostnadsersättning och eventuella begäranden om komplettering. Den tidigare elektroniska ansökningsblanketten tas ur bruk den 11 mars 2024.
En ny helhetsöversikt över integration har publicerats
14.2.2024 | Nyhet
Helhetsöversikten över integration 2023 ger en allmän bild av integrationsläget i Finland. Publi-kationen består av två delar, av vilka den första med hjälp av olika indikatorer beskriver föränd-ringar i integrationsläget i förhållande till situationen för fyra år sedan. Den andra delen består av forskningsartiklar.
Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för flyktingar som anlänt till kommunen eller en kommun som hör till välfärdsområdet 2023 kan sökas 1.2.−30.4.2024
22.1.2024 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommunerna och integrationsstöd (Handlingsprogrammet för anvisande till kommunerna) stöder anvisning till kommunerna och mottagandet genom att bevilja ytterligare ekonomiskt stöd. Tilläggsstöd betalas förutom till kommunerna också till välfärdsområdena i fortsättningen. Kommunerna och välfärdsområdena kan från och med den 1 februari 2024 ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen.
Kommunerna och välfärdsområdena har satsat på samarbete, men upplever att ansvar och samarbetspraxis fortfarande delvis är oklara
21.11.2023 | Nyhet
Enligt en enkät som genomförts av arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommunerna (AMIF) upplever kommunerna och välfärdsområdena att det fortfarande finns oklarheter i ansvarsfördelningen och samarbetspraxisen i anslutning till främjande av integration och mottagande av flyktingar. Enligt respondenterna är samarbetet mellan kommunen och välfärdsområdet samt andra regionala och lokala aktörer dock intensivt och det integrationsfrämjande arbetet och mottagandet av flyktingar utvecklas aktivt.
Utredning: språkkunskaper är en väsentlig faktor för sysselsättningen av ukrainare som får tillfälligt skydd
1.11.2023 | Nyhet
Enligt en färsk utredning har ukrainare som får tillfälligt skydd fått ett gott mottagande i Finland. Det centrala i sysselsättningen är betydelsen av språkkunskaper.
Alla nyheter