Hoppa till innehåll

Information till dig som arbetar med invandrare med flyktingbakgrund

Orsakerna till flyktingskap är många och de som kommer till Finland som flyktingar kan behöva olika former av stöd beroende på situationen. I kundservicen är det bra att beakta att det kan finnas trauman i bakgrunden och att kunskapsnivån varierar. Det är viktigt att bemöta kunden som människa och utreda kundens behov av stöd och handledning.

En man och en kvinna håller händerna ihop

Mottagande av flyktingar Besluten om kommunplatserna och serviceplaneringen i kommunerna är centrala i flyktingmottagningen.
Statens etsättningar till kommunerna Kommunerna ersätts för de kostnader som mottagandet av flyktingar orsakar. Ersättningar betalas bland annat för tolkning, social- och hälsovårdens specialkostnader och som kalkylerad ersättning.
Flyktingar och personer som får internationellt skydd Här finns information om kvotflyktingars och asylsökandes ankomst till Finland och mottagande i kommunen.
Barn, unga och familjer Till integrationsarbetet bland barn, unga och familjer hör till exempel familjeorientering, stöd för barns och ungas integration, företrädande av minderåriga, eftervård och familjeåterförening.
PALOMA-utbildningen PALOMA-utbildningen erbjuder praktisk information om flyktingars psykiska hälsa och välbefinnande för dem som möter flyktingar i sitt arbete och för studerande.
Social- och hälsotjänster för flyktingar Social- och hälsotjänster som riktas särskilt till flyktingar är hälsoundersökningar och ordnande av långvarig social- och hälsovård.

Nyheter till dom som jobbar med personer med flyktingbakgrund

Arbets- och näringsministeriet samlar information om främjande av integration och mottagande av flyktingar
28.8.2023 | Nyhet
Strukturerna för främjande av integration och mottagande av flyktingar har förändrats sedan ingången av 2023 då välfärdsområdena inledde sin verksamhet. I början av 2023 gjordes det också ändringar i integrationslagen. Med en enkät samlar arbets- och näringsministeriet information om hur mottagandet av flyktingar och hur tjänster och funktioner som ska främja integrationen ordnas. Med enkäten kartläggs också kommunernas och välfärdsområdenas erfarenheter av det förändrade läget. I enkäten kartläggs också hur kommunerna har förberett sig för den totalreform av integrationslagen.
Anvisningen om ersättningar enligt integrationslagen har uppdaterats i fråga om processen för betalning av kalkylerade ersättningar
28.8.2023 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har uppdaterat anvisningen om ersättning till kommuner och välfärdsområden för kostnader som uppstår vid tillämpning av lagen om främjande av integration (1386/2010). Uppdateringarna gäller främst processen för betalning av kalkylerade ersättningar som betalas till kommuner och välfärdsområden på annat sätt än via det automatiska utbetalningssystemet. Den ändrade betalningsprocessen beskrivs i anvisningen, i vilken det samtidigt gjordes vissa andra mindre ändringar.
Utvecklingshelheterna i handlingsprogrammet för anvisande av flyktingar till kommunerna stöder mottagandet av flyktingar och goda relationer mellan olika befolkningsgrupper
17.8.2023 | Nyhet
Ur arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommunerna och integrationsstöd finansieras 2023–2025 flera utvecklingshelheter som stöder placeringen och mottagandet av flyktingar i kommunerna. Som en del av handlingsprogrammet utvecklas till exempel tjänsterna för minderåriga som kommit utan vårdnadshavare och tillsynen över dem, arbetet för att främja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper och systemet Koto-digi.
Tiden för att ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen har förlängts till den 15 maj 2023
26.4.2023 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisning av flyktingar till kommunerna har förlängt ansökningstiden för den kalkylerade ersättningen med två veckor till den 15 maj 2023. Kommunerna kan ansöka om en tilläggsdel till den kalkylerade ersättning som betalas för mottagande av flyktingar som anlänt till kommunen 2022.
Integration 2022 lyfter fram integrationsfrågor från sysselsättning till situationen för ukrainska flyktingar 
7.11.2022 | Nyhet
Integration 2022 samlar ihop aktörer som arbetar med integration. Evenemanget ordnas i Tammerfors den 7–8 november 2022 och lyfter fram aktuella teman kring integration och flyktingsmottagning. Huvudtemat för årets evenemang är förändring och en föränderlig omvärld. Programmet fokuserar på sysselsättning, utbildning, samhällets mottaglighet, välfärd och hälsa samt integration av flyktingar i olika åldrar.    
Alla nyheter