Hoppa till innehåll

Information till dig som arbetar med invandrare med flyktingbakgrund

Orsakerna till flyktingskap är många och de som kommer till Finland som flyktingar kan behöva olika former av stöd beroende på situationen. I kundservicen är det bra att beakta att det kan finnas trauman i bakgrunden och att kunskapsnivån varierar. Det är viktigt att bemöta kunden som människa och utreda kundens behov av stöd och handledning.

En man och en kvinna håller händerna ihop

Mottagande av flyktingar Besluten om kommunplatserna och serviceplaneringen i kommunerna är centrala i flyktingmottagningen.
Statens etsättningar till kommunerna Kommunerna ersätts för de kostnader som mottagandet av flyktingar orsakar. Ersättningar betalas bland annat för tolkning, social- och hälsovårdens specialkostnader och som kalkylerad ersättning.
Flyktingar och personer som får internationellt skydd Här finns information om kvotflyktingars och asylsökandes ankomst till Finland och mottagande i kommunen.
Barn, unga och familjer Till integrationsarbetet bland barn, unga och familjer hör till exempel familjeorientering, stöd för barns och ungas integration, företrädande av minderåriga, eftervård och familjeåterförening.
PALOMA-utbildningen PALOMA-utbildningen erbjuder praktisk information om flyktingars psykiska hälsa och välbefinnande för dem som möter flyktingar i sitt arbete och för studerande.
Social- och hälsotjänster för flyktingar Social- och hälsotjänster som riktas särskilt till flyktingar är hälsoundersökningar och ordnande av långvarig social- och hälsovård.

Nyheter till dom som jobbar med personer med flyktingbakgrund

Den förnyade webbsidan integration.fi betjänar integrationsaktörer
1.9.2021 | Nyhet
Reformen av den webbtjänst som upprätthålls av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare har framskridit. Den gamla webbplatsen integration.fi upphör att fungera och man övergår från betaversionen av integration.fi till den egentliga webbtjänsten onsdagen den 1 september 2020. I fortsättningen betjänas användarna alltså endast av integration.fi.
Integration.fi har publicerats som betaversion
8.6.2021 | Nyhet
Den webbtjänst som upprätthålls av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet har förnyats. Samtidigt har webbtjänstens finskspråkiga namn ändrats till kotoutuminen.fi. I samband med reformen får kompetenscentret också en ny visuell profil. Integration.fi publiceras som betaversion.
Regeringen kommenterar Europeiska kommissionens förslag till reform av asylsystemet
13.11.2020 | Nyhet
Statsrådet framförde torsdagen den 12 november 2020 sin ståndpunkt om Europeiska kommissionens meddelande i september om reformen av migrations- och asylpolitiken. Kommissionens meddelande innehåller fem lagstiftningsförslag som syftar till att skapa ett enhetligt asylsystem i Europeiska unionen. I Finlands regerings ställningstagande är utgångspunkten att trygga tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och i synnerhet rättigheterna för barn och andra utsatta personer.
Finland fortsätter att ta emot kvotflyktingar i utsatt ställning nästa år
6.11.2020 | Nyhet
Regeringen har höjt flyktingkvoten för 2021 från 850 till 1050. Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet fastställde torsdagen den 5 november 2020 de flyktinggrupper som ska tas emot nästa år.
Den övre åldersgränsen för eftervård av unga som kommit till Finland utan vårdnadshavare höjs
29.5.2020 | Nyhet
Regeringen föreslår en ändring av lagen om främjande av integration i syfte att höja den övre åldersgränsen för eftervården. I och med lagändringen kan minderåriga asylsökande som kommit till Finland utan vårdnadshavare omfattas av stödåtgärder som kan jämställas med eftervård inom barnskyddet tills han eller hon fyller 25 år. Ändringen gäller unga som har beviljats uppehållstillstånd.
Alla nyheter