Hoppa till innehåll

Information till dig som arbetar med invandrare med flyktingbakgrund

Orsakerna till flyktingskap är många och de som kommer till Finland som flyktingar kan behöva olika former av stöd beroende på situationen. I kundservicen är det bra att beakta att det kan finnas trauman i bakgrunden och att kunskapsnivån varierar. Det är viktigt att bemöta kunden som människa och utreda kundens behov av stöd och handledning.

En man och en kvinna håller händerna ihop

Mottagande av flyktingar Besluten om kommunplatserna och serviceplaneringen i kommunerna är centrala i flyktingmottagningen.
Statens etsättningar till kommunerna Kommunerna ersätts för de kostnader som mottagandet av flyktingar orsakar. Ersättningar betalas bland annat för tolkning, social- och hälsovårdens specialkostnader och som kalkylerad ersättning.
Flyktingar och personer som får internationellt skydd Här finns information om kvotflyktingars och asylsökandes ankomst till Finland och mottagande i kommunen.
Barn, unga och familjer Till integrationsarbetet bland barn, unga och familjer hör till exempel familjeorientering, stöd för barns och ungas integration, företrädande av minderåriga, eftervård och familjeåterförening.
PALOMA-utbildningen PALOMA-utbildningen erbjuder praktisk information om flyktingars psykiska hälsa och välbefinnande för dem som möter flyktingar i sitt arbete och för studerande.
Social- och hälsotjänster för flyktingar Social- och hälsotjänster som riktas särskilt till flyktingar är hälsoundersökningar och ordnande av långvarig social- och hälsovård.

Nyheter till dom som jobbar med personer med flyktingbakgrund

Integration 2022 lyfter fram integrationsfrågor från sysselsättning till situationen för ukrainska flyktingar 
7.11.2022 | Nyhet
Integration 2022 samlar ihop aktörer som arbetar med integration. Evenemanget ordnas i Tammerfors den 7–8 november 2022 och lyfter fram aktuella teman kring integration och flyktingsmottagning. Huvudtemat för årets evenemang är förändring och en föränderlig omvärld. Programmet fokuserar på sysselsättning, utbildning, samhällets mottaglighet, välfärd och hälsa samt integration av flyktingar i olika åldrar.    
Ansökningstiden för tilläggsstöd för brådskande vidarebosättning pågår till den 15 november 2022
25.10.2022 | Pressmeddelande
Sylvia-projektet stöder med tilläggsstöd sådana kommuner som förbereder sig på att ta emot kvotflyktingar som är i behov av akut vidarebosättning. Kommunerna kan ansöka om tilläggsstöd för mottagande av kvotlyktingar som är i behov av akut vidarebosättning år 2022. Ansökningstiden är 1.2.–15.11.2022.
Propositionen avvecklar försörjningsförutsättningen för familjeåterförening i fråga om minderåriga som får internationellt skydd
27.6.2022 | Nyhet
Regeringens proposition med förslag till ändring av utlänningslagen främjar möjligheterna för minderåriga barn som får internationellt skydd att bo med sina föräldrar. När en familjemedlem till en minderårig som får internationellt skydd ansöker om familjeåterförening kan familjemedlemmen få uppehållstillstånd utan att den minderåriga anknytningspersonen behöver trygga sin försörjning.
Arbets- och näringsministeriet har tillsatt ett handlingsprogram för att stödja anvisandet av flyktingar till kommunerna och integrationen av flyktingar
4.5.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har tillsatt ett handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommuner och integrationsstöd för åren 2022–2027. Med hjälp av programmet görs det smidigare att anvisa flyktingar till kommuner och stärks kommunernas förutsättningar att främja flyktingars integration. Handlingsprogrammet fortsätter och etablerar verksamheten i arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt.
Arbets- och näringsministeriet samlar information om ordnandet av mottagande av flyktingar och integrationstjänster i kommunerna från och med den 1 januari 2023
8.4.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet och Sylvia-projektet (AMIF) samlar med hjälp av en kort enkät information om ordnandet av mottagandet av flyktingar och integrationstjänster, om resurser och om lösningar i fråga om kundinformationssystem i kommunerna från och med den 1 januari 2023, när ansvaret för att ordna social- och hälsovården överförs till välfärdsområdena. Enkäten är avsedd för kommunernas kontaktpersoner för invandring och integration. Enkäten kan besvaras till och med den 26 april 2022.
Alla nyheter