Eventuellt tilläggsunderstöd för tillfälligt skydd bereds till stöd för arbetet i kommunerna och välfärdsområdena

Utgivningsdatum 13.6.2024 10.30 | Publicerad på svenska 13.6.2024 kl. 10.51
Nyhet

Arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisandet av flyktingar till kommunerna strävar 2024 efter att ordna tilläggsunderstöd för tillfälligt skydd. Med statsunderstödet stöds smidig övergång för de personer som får tillfälligt skydd till kommuner och kommunerna samt välfärdsområdena med att ordna och utveckla tjänsterna för de personer som fått en hemkommun och får tillfälligt skydd och andra som anlänt som flyktingar. Detta är förhandsbesked, och det kan komma ändringar i ansökningsvillkoren. Att utlysningen av statsunderstöd blir av är ett villkor för att finansieringen bekräftas i tilläggsbudgeten.

Med statsunderstödet kan kommunen eller välfärdsområdet ordna eller utveckla den verksamhet eller de tjänster som bidrar till sysselsättning, integration och delaktighet hos de personer som fått en hemkommun och får tillfälligt skydd eller andra som anlänt som flyktingar. Kommunen eller välfärdsområdet bör beskriva hur man planerar att använda understödet med ansökningsformuläret. 

Villkoren för statsunderstödet fastställs i augusti om finansieringen bekräftas. 

Statsunderstödet beviljas utgående från antalet personer som fått en hemkommun, får tillfälligt skydd och vistats 1.5.2024 i kommunen eller de kommuner som hör till välfärdsområdet. Statsunderstödet kan beviljas i enlighet med utbetalningskategorierna nedan. Antalet personer som fått en hemkommun och får tillfälligt skydd 1.5.2024 kontrolleras i det automatiserade systemet för kalkylerad ersättning (LAKO-AUTO). Understödet beviljas och betalas ut till kommunerna och välfärdsområdena som engångsprestation. 

Understödsbelopp för kommunerna

  • minst 50 personer som fått en hemkommun och får tillfälligt skydd = 30 000 euro
  • minst 500 personer som fått en hemkommun och får tillfälligt skydd = 60 000 euro

Kommunen kan ansöka om understödet även i samarbete med andra kommuner. Om kommunen ansöker om statsunderstöd på 30 000 euro i samarbete med andra kommuner, ska sammanlagt minst 50 personer som fått en hemkommun och får tillfälligt skydd omfattas av den automatiserade utbetalningen av den kalkylerade ersättningen för den sökande kommunen och de kommuner som deltar i samarbetet. Om kommunen ansöker om statsunderstöd på 60 000 euro i samarbete med andra kommuner, ska minst 500 personer omfattas av den automatiserade utbetalningen av den kalkylerade ersättningen för den sökande kommunen. Om kommunen ansöker om understöd på 60 000 i samarbete med andra kommuner, räknas de personer som omfattas av den automatiserade utbetalningen av den kalkylerade ersättningen för samarbetskommunerna inte i det personantal som är en förutsättning för beviljande av statsunderstödet. Förfarandet stöder i synnerhet de mindre kommunernas möjligheter att ansöka om statsunderstödet.

Understödsbelopp för välfärdsområdena

  • minst 150 personer som fått en hemkommun och får tillfälligt skydd = 30 000 euro
  • minst 1500 personer som fått en hemkommun och får tillfälligt skydd = 60 000 euro

Statsunderstödet finansieras med ett separat anslag ur EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) som arbets- och näringsministeriet förvaltar. Understödet beviljas till kommunerna och välfärdsområdena som ersättning som beviljas utöver ersättningarna i enlighet med integrationslagen. UF-centret ansvarar för utbetalning av statsunderstödet. 

Utlysningen publiceras i augusti

Kommunerna och välfärdsområdena kan ansöka om statsunderstödet vid arbets- och näringsministeriet med ett ansökningsformulär som publiceras augusti. Avsikten är att ansökningstiden inleds i mitten av augusti.

Handlingsprogrammet ordnar ett infomöte om statsunderstödet 20.8.2024 klo 10–11. På mötet berättar man om villkoren, användningsändamålen och ansöknings- och utbetalningsprocessen för understödet. Man kan ställa frågor på mötet. Anmäl dig på förhand till mötet senast 19.8.2024 kl. 12.

Mer information:
Handlingsprogram för anvisandet av flyktingar till kommunerna
Anmäl dig till infomötet

Mer information om det eventuellt understödet fås också per e-post: kuntiinohjaaminen.tem(at)gov.fi

Tillbaka till nyheter