Hoppa till innehåll

Information till dig som arbetar för en myndighet, till exempel arbets- och näringstjänsterna, kommunen eller social- och hälsovården

På vägen mot integration möter invandrarna flera olika myndigheter. Myndigheten kan underlätta integrationsprocessen genom tvärsektoriellt och branschöverskridande samarbete.
 

Två kvinnor vid bordet

Sektorsovergripande samarbete Samarbetet över sektors- och yrkesgränserna är en väsentlig del av det integrationsfrämjande arbetet.
Kommunernas integrationsprogram Här finns kommunernas integrationsprogram och en sammanfattning av regionernas integrationsarbete.
Partnerskapsrogram Partnerskapsprogram för integrationsfrämjande stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet.
Lagstiftning Integrationen styrs av flera olika lagar. Kom också ihåg att iaktta lagstiftning som gäller specifika tjänster.
Aktorer och uppgifter Det branschöverskridande samarbetet för att främja integrationen ger arbetet större genomslag. Integrationsfrämjande aktörer finns på den lokala, den regionala och den riksomfattande nivån.
Mottagande av flyktingar Besluten om kommunplatserna och serviceplaneringen i kommunerna är centrala i flyktingmottagningen.

Nyheter till myndigheterna

Folkpensionsanstalten publicerar en kombinerad blankett för ansökan om FPA-kort och barnbidrag för personer som flytt från Ukraina
22.2.2023 | Nyhet
De som flytt från Ukraina kan snart få rätt till FPA-förmåner när många av dem har bott i Finland i ett år. På basis av bosättningstid eller långvarigt arbete kan de som flytt från Ukraina ansöka om bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. FPA gör det lättare att ansöka om förmåner och tar i bruk en kombinerad blankett med vilken man kan ansöka om både FPA-kort och barnbidrag samtidigt.
Läs anvisningarna om de ändringar som träder i kraft vid ingången av 2023
24.1.2023 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har utarbetat anvisningar om främjandet av integration och om ersättningen till kommunerna och välfärdsområdena av de kostnader som uppstår vid tillämpning av integrationslagen.
Handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare finns nu lätt tillgängliga på kartan
22.12.2022 | Nyhet
Kompetenscentret för integration av invandrare har publicerat en elektronisk karta över de handlednings- och rådgivningstjänster som kommunerna tillhandahåller invandrare. På kartan hittar du kontaktuppgifterna för handlednings- och rådgivningstjänsterna över hela Finland. Genom att sammanställa kontaktuppgifterna vill vi främja växelverkan mellan de olika integrationsfrämjande myndigheterna och handlednings- och rådgivningstjänsterna, informera om tjänsternas språkval och synliggöra  handlednings- och rådgivningstjänsternas nätverk.
Statsrådet godkände utbetalning av kalkylerade ersättningar också till välfärdsområdena från och med den 1 januari 2023
2.12.2022 | Nyhet
Kalkylerad ersättning betalas enligt integrationslagen också till välfärdsområdena från och med den 1 januari 2023. Statsrådet godkände att förordningen om främjande av integration ändras så att den utöver de ersättningar som betalas till kommunen även innehåller bestämmelser om de kalkylerade ersättningar som betalas till välfärdsområdena.
Rätten för anställda inom kommunens integrationstjänster att få förmånsuppgifter från FPA ändras inte
2.12.2022 | Nyhet
Socialservicens uppgifter och rätten att få uppgifter i anslutning till dem överförs till välfärdsområdena från och med den 1 januari 2023. Uppgifter som har att göra med integrationstjänster kvarstår emellertid hos kommunerna. Kommunanställda som sköter dessa uppgifter har en lagstadgad rätt att få uppgifter från FPA om klientens förmåner. Bestämmelser om rätt att få uppgifter finns i flera olika lagar, och en del av bestämmelserna lämnar rum för tolkning. Därför har FPA under hösten utrett hur social- och hälsovårdsreformen påverkar kommunernas rätt att få uppgifter.
Alla nyheter