Hoppa till innehåll

Information till dig som arbetar för en myndighet, till exempel arbets- och näringstjänsterna, kommunen eller social- och hälsovården

På vägen mot integration möter invandrarna flera olika myndigheter. Myndigheten kan underlätta integrationsprocessen genom tvärsektoriellt och branschöverskridande samarbete.
 

Två kvinnor vid bordet

Sektorsovergripande samarbete Samarbetet över sektors- och yrkesgränserna är en väsentlig del av det integrationsfrämjande arbetet.
Kommunernas integrationsprogram Här finns kommunernas integrationsprogram och en sammanfattning av regionernas integrationsarbete.
Partnerskapsrogram Partnerskapsprogram för integrationsfrämjande stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet.
Lagstiftning Integrationen styrs av flera olika lagar. Kom också ihåg att iaktta lagstiftning som gäller specifika tjänster.
Aktorer och uppgifter Det branschöverskridande samarbetet för att främja integrationen ger arbetet större genomslag. Integrationsfrämjande aktörer finns på den lokala, den regionala och den riksomfattande nivån.
Mottagande av flyktingar Besluten om kommunplatserna och serviceplaneringen i kommunerna är centrala i flyktingmottagningen.

Nyheter till myndigheterna

Ansökningstiden för tilläggsstöd för brådskande vidarebosättning pågår till den 15 november 2022
25.10.2022 | Pressmeddelande
Sylvia-projektet stöder med tilläggsstöd sådana kommuner som förbereder sig på att ta emot kvotflyktingar som är i behov av akut vidarebosättning. Kommunerna kan ansöka om tilläggsstöd för mottagande av kvotlyktingar som är i behov av akut vidarebosättning år 2022. Ansökningstiden är 1.2.–15.11.2022.
Regeringens proposition med förslag till totalreform av integrationslagen har lämnats till riksdagen – följ vår webbtjänst för mer information
6.10.2022 | Nyhet
Syftet med totalreformen av integrationslagen är att påskynda processen för integration och sysselsättning av invandrade. Samtidigt ökar kommunernas ansvar för främjandet av integration. Avsikten är att lagen ska träda i kraft vid ingången av 2025 samtidigt med reformen av arbetskraftsservicen.
Ändringar föreslås i integrationslagen och mottagningslagen för att säkerställa tjänsterna för personer som flytt från Ukraina
16.9.2022 | Nyhet
Över 38 000 personer som har flytt undan Rysslands anfallskrig i Ukraina har sökt tillfälligt skydd i Finland. För att säkerställa att personer som flytt från Ukraina och beviljats tillfälligt skydd i Finland ska tillhandahållas tjänster har regeringen föreslagit ändringar i integrationslagen och mottagningslagen. Ändringarna innebär bland annat att kommunerna och välfärdsområdena kan få ersättning för ordnandet av tjänsterna.
Arbets- och näringsministeriet har beviljat kommuner tre miljoner euro för handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare 
1.9.2022 | Nyhet
Understöd fås för 21 projekt som genomförs av kommunerna och vars syfte samtidigt är att effektivisera invandrarnas integration och sysselsättning. 
Innehållet på sammanfattningssidan om Ukraina har uppdaterats – svar på vanliga frågor nu även på ukrainska och ryska
28.7.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare är huvudman för sammanfattningssidan med information från myndigheter, kommuner och organisationer om situationen i Ukraina och för dem som flyr därifrån. Under sommaren har nytt aktuellt innehåll uppdaterats på sidan för att förbättra webbplatsens flerspråkighet. Samma innehåll finns nu på finska, svenska, engelska, ukrainska och ryska. 
Alla nyheter