Den svaga konjunkturen inom byggbranschen har ökat arbetslösheten bland utlänningar

Utgivningsdatum 20.2.2024 12.53 | Publicerad på svenska 21.2.2024 kl. 17.49
Nyhet

Antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökar. Ökningen förklaras av att ukrainare som fått tillfälligt skydd övergår till att bli arbets- och näringskunder och av att den utländska befolkningen ökar i Finland.

Den sysselsättningsöversikt som baserar sig på siffrorna från januari 2024 visar följande: 

  • I januari var antalet utländska arbetslösa arbetssökande 42 428, vilket är 15 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 19 procent (6 636 personer). 
  • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökar fortlöpande. Ökningen förklaras förutom av att ukrainare som fått tillfälligt skydd övergår till att bli arbets- och näringskunder också allmänt av att den utländska befolkningen ökar i Finland.
  • Under den senaste tiden har dock också det försämrade konjunkturläget i synnerhet inom byggbranschen bidragit till att arbetslösheten bland utlänningar har ökat. Om detta vittnar till exempel att arbetslösheten särskilt bland utländska män har ökat.
  • Enligt arbetskraftsundersökningen var sysselsättningsgraden bland utlänningar 66,3 procent under tredje kvartalet 2023. Den säsongrensade sysselsättningsgraden för utländska medborgare sjönk med 1,9 procentenheter jämfört med föregående kvartal.
    • Sysselsättningsgraden för utlänningar var klart högre under första hälften av 2023 jämfört med före coronakrisen. Nu ser dock det ut som om trenden för det relativa sysselsättningstalet har börjat sjunka på grund av den försämrade konjunkturen. Sysselsättningsgraden för utlänningar är mer konjunkturkänslig än för finska medborgare. 

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån registeruppgifter i arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningens enkätsvar.

Sysselsättningsöversikten för februari 2024 över arbetslösheten för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål samt deltagandet i service (på finska)

Mer information:
Sysselsättningsöversikter

Tillbaka till nyheter