I ett forskningsprojekt som beställts av statsrådet utreds olika länders kompletterande migrationsvägar

Utgivningsdatum 24.2.2021 12.44 | Publicerad på svenska 26.2.2021 kl. 16.05
Nyhet

I en undersökning som färdigställs i höst utreds vilka migrationsvägar i samband med studier och arbete som finns i olika länder. Avsikten är att de kompletterande migrationsvägarna ska göra det möjligt för personer som vistas utomlands och som är i behov av internationellt skydd att komma in i landet lagligt och tryggt.

Målet med undersökningen är att utreda vilka de kompletterande vägarna i praktiken kan vara, hurdana lösningar de stater som utnyttjar sådana arrangemang har gjort samt i vilken omfattning och på vem förfarandena tillämpas. 

Att utveckla kompletterande migrationsvägar är särskilt viktigt för EU med tanke på migrationen till EU. Frågan har blivit aktuell i de internationella diskussionerna om migration.

För närvarande har inte Finland några kompletterande migrationsvägar. I Finland kan man få skydd antingen som asylsökande eller som kvotflykting genom vidarebosättningsprogrammet. 

Arbets- och näringsministeriet deltar i projektets styrgrupp.

Ytterligare information:

Olika länders migrationsvägar för personer i behov av internationellt skydd i samband med studier och arbete kartläggs i en undersökning
 

Tillbaka till nyheter