Sociala medier den viktigaste informationskällan under undantagsförhållandena för äldre personer med ett främmande språk som modersmål

Utgivningsdatum 17.9.2020 9.08 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.18
Nyhet

Enligt en rapport som utarbetats av flera olika organisationer var kommunernas direkta kontakt med invånarna sparsam efter att undantagstillstånd utlystes. Trots det upplever majoriteten av dem som intervjuades för rapporten att de fick tillräckligt med information och anvisningar gällande coronaviruset. Äldre personer med annat modersmål än finska eller svenska har berättat att de upplevde att de under undantagsförhållandena kunde sköta sin vardag självständigt. Undantagsförhållandena väckte oro och rädsla hos de intervjuade på grund av bekymmer för till exempel släktingars välmående och minskade sociala kontakter.

Rapporten lyfter fram tillgången till riktig och korrekt information som en utmaning. En del av dem som svarade fick endast muntlig information på sitt eget språk, till exempel av sina släktingar, och det rörde sig mycket felaktig information om coronaviruset under våren 2020. Den myndighetsinformation som översattes till främmande språk nådde inte tillräckligt väl de äldre personer som svarade på intervjun, bland annat på grund av bristande kunskaper i hur man använder olika medier.

För rapporten intervjuades 138 personer med ett främmande språk som modersmål i april 2020. De intervjuade företrädde nio olika språkgrupper, varav de största var ryska och arabiska. Majoriteten bodde i huvudstadsregionen och 80 procent var kvinnor.

I arbetsgruppen som utförde utredningen om äldre personer med främmande språk som modersmål deltog föreningen Pensionärernas mångkulturella verksamhet, föreningen Käpyrinnes JADE-center, föreningen Huvudstadsregionens närståendevårdares Omaneuvo-verksamhet, föreningen Suomen muistiasiantuntijats ETNIMU-verksamhet och föreningen Palvelutaloyhdistys Koskenrinnes projekt Kotona täälläkin.

Lisätietoja:

Hur klarar vi oss? Välfärdsstatens löfte att ta hand om alla gamla – gäller det också minoriteter? Undantagsförhållandenas inverkan på vardagen för äldre personer med ett främmande språk som modersmål (på finska)

Tillbaka till nyheter