Anvisningen om ersättningar enligt integrationslagen har uppdaterats i fråga om processen för betalning av kalkylerade ersättningar

Utgivningsdatum 28.8.2023 9.45 | Publicerad på svenska 28.8.2023 kl. 9.48
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet har uppdaterat anvisningen om ersättning till kommuner och välfärdsområden för kostnader som uppstår vid tillämpning av lagen om främjande av integration (1386/2010). Uppdateringarna gäller främst processen för betalning av kalkylerade ersättningar som betalas till kommuner och välfärdsområden på annat sätt än via det automatiska utbetalningssystemet. Den ändrade betalningsprocessen beskrivs i anvisningen, i vilken det samtidigt gjordes vissa andra mindre ändringar.

Betalningsprocessen för den kalkylerade ersättningen till kommuner och välfärdsområden ändras den 1 september 2023. Från och med ingången av september ska kommunerna och välfärdsområdena separat hos utvecklings- och förvaltningscentret ansöka om kalkylerad ersättning för de personer som inte omfattas av den automatiska utbetalningen. Den automatiska utbetalningen baserar sig på ett automatiskt betalningsförslag och på betalningsförslaget tas inte med de personer som omfattas av betalningarna, men vars personbeteckning eller uppgifter om hemkommun vid tidpunkten när personförteckningen skapas inte finns i UMA- eller Befolkningsdatasystemet (BDS). 

I fortsättningen ska kommunerna och välfärdsområdena ansöka om kalkylerad ersättning för personer som inte omfattas av den automatiska utbetalningen separat hos utvecklings- och förvaltningscentret med en elektronisk blankett som finns i regionförvaltningens e-tjänst. 

De övriga ändringarna som gjorts i ersättningsanvisningen gäller vissa ovanliga undantagssituationer. Den uppdaterade anvisningen finns tillgänglig i Finlex. 

Kommuner och välfärdsområden ges stöds vid ansökan om ersättning

Innehållet på webbplatsen integration.fi har uppdaterats i fråga om de ersättningar som betalas enligt integrationslagen. Det uppdaterade innehållet finns på finska och svenska. Kommunerna och välfärdsområdena kan också ta del av den inspelade utbildningen om hur ersättning ansöks och betalas ut för att få mer information om betalningsprocessen. Utvecklings- och förvaltningscentret kan vid behov ge råd i frågor som gäller ansökan om ersättning. 

Ytterligare upplysningar:
Anvisning om ersättning till kommuner och välfärdsområden för kostnader vid tillämpning av integrationslagen
Utbildning i ansökan om ersättning och utbetalning av ersättningen enligt integrationslagen (på finska)
Regionförvaltningens e-tjänst

Maria Tiainen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet ([email protected])
Nea Brandt, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet ([email protected])

Tillbaka till nyheter