Kommuner som tar emot flyktingar kan söka tilläggsstöd för utveckling av mottagandet

Utgivningsdatum 14.1.2020 13.21 | Publicerad på svenska 14.1.2020 kl. 13.22
Nyhet

Tilläggsstöd från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt har kunnat sökas. De kommuner som tar emot flyktingar kan under perioden 1.1.–31.3.2020 ansöka hos UF-centret om en tilläggsdel till den kalkylerade ersättning som betalas för mottagande av flyktingar som anlänt till kommunen 2019 samt om bonuspeng för nya beslut om kommunplatser eller beslut om utökning av kommunplatserna. Kommunerna kan dessutom direkt från Sylvia-projektet ansöka om tilläggsstöd för mottagande av akuta fall.

Tilläggsstöden betalas till kommunerna från Sylvia-projektets finansiering. Sylvia-projektet finansieras av asyl-, migrations- och integrationsfonden och administreras av arbets- och näringsministeriet. Projektverksamheten fortsätter till mars 2021. 

Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen kan sökas för flyktingar som flyttat till kommunen 2019

Kommunerna kan under tiden 1.1-31.3.2020 ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättning som betalas för personer som får internationellt skydd och som anlänt till kommunen år 2019. Ansökan om tilläggsdelen sänds till UF-centret. 

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen är

  • 1 197,88 euro för personer  under 7 år och
  • 402,50 euro för personer som har fyllt 7 år. 

Ersättningen betalas till kommunen som en engångsersättning oberoende av hur många dagar/månader personen har bott i kommunen. Den kommun som söker tilläggsdelen ska vara personens första faktiska hemkommun.

Ersättning kan sökas för följande personer som får internationellt skydd och som har flyttat till kommunen under 2019:

  • kvotflyktingar
  • personer som i ett asylförfarande har fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd (grund för uppehållstillstånd: 87 och 88 § i utlänningslagen).

Kommuner som fattat ett nytt beslut om kommunplatser eller beslut om utökning av antalet kommunplatser kan ansöka om bonuspeng

De kommuner som har fattat ett beslut om kommunplatser år 2019 kan söka bonuspeng hos utvecklings- och förvaltningscentret under perioden 1.1–31.3.2020, om de för första gången eller efter ett uppehåll på fyra år ett fattat beslut om minst 20 kommunplatser eller utökning av antalet kommunplatser med 20. Bonuspeng är 20 000 €.

Beviljande av bonuspeng förutsätter verkligt, aktuellt regionalt behov av kommunplatser. Bonuspeng beviljas inte om behovskriteriet för kommunplatser inte uppfylls.

Kommuner som söker bonuspeng ska tillhandahålla det antal kommunplatser som anges i kommunens beslut så att flyktingar kan flytta till kommunen. Dessutom ska kommunen förbereda sig på att ordna sådana tjänster som hör samman med mottagandet. Bonuspengen är avsedd för förberedelser inför mottagande av personer som får internationellt skydd och utvecklande av integrationen i kommunerna. 

Kommuner som i förväg förberett sig på mottagande av akuta fall kan ansöka om tilläggsstöd

De kommuner som i förväg förberett sig på att ta emot akuta fall kan från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt under 2019 eller 2020 ansöka om tilläggsstöd för de akuta fall som anländer till kommunen. Kommuner kan ansöka tilläggsstöd av de akuta fallen som anländer till kommunen under 2020 under perioden 1.1.2020–15.1.2021. 

Tilläggsstödet är 3 422,50 € för personer under 7 år och 1 150,00 € för personer som är 7 år eller äldre och som har anlänt till kommunen som akuta fall. Stödet söks efter det att de flyktingar som utgör akuta fall har flyttat till kommunen. 

Anvisningar och ansökningsblanketter:

Ytterligare information:

Hanna-Maria Hyttinen, projektchef, ANM, hanna-maria.hyttinen(at)tem.fi, tfn 029 50 47203  
Maria Tiainen, projektkoordinator, ANM, maria.tiainen(at)tem.fi, tfn 029 50 47582 
Sylvia-projektet

Tillbaka till nyheter