Totalreformen av integrationslagen: Kommunernas ansvar för främjandet av integration stärks och samordningen av tjänster effektiviseras

Utgivningsdatum 13.4.2023 12.00
Nyhet

Den totalreform av integrationslagen som träder i kraft vid ingången av 2025 innebär att kommunerna får ett större ansvar för främjandet av integration och förtydligar myndighetsansvaret och samarbetet i fråga om främjande av integration. Målet är att effektivisera integrationen och stärker de invandrades delaktighet i samhället.

Integrationsfrämjande tjänster ordnas i fortsättningen som en del av kommunens nya integrationsprogram och bland annat som kommunens, välfärdsområdets och FPA:s tjänster samt organisationers, föreningars och sammanslutningars verksamhet. Samarbete mellan myndigheterna är centralt i arbetet. Samordningen och tillhandahållandet av olika tjänster underlättas när kommunen har ansvaret för både tjänster för främjande av integration, utveckling av kompetens och främjande av sysselsättning. 

Totalreformen av integrationslagen stöder integrationen och sysselsättningen av invandrade genom att utveckla de integrationsfrämjande tjänster som tillhandahålls i ett tidigt skede efter invandringen. Målet är också att främja jämlikhet, välfärd och goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Reformen träder i kraft den 1 januari 2025.

Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna fredagen den 14 april 2023. 

Genomförandet av totalreformen av integrationslagen stöds genom anvisningar till arbetskraftsmyndigheterna samt kommunerna som en del av helheterna AN24 och KOTO24. 

Läs mer:
Meddelandet av arbets- och näringsministeriet 13.4.2023: Totalreformen av integrationslagen påskyndar processen för integration och sysselsättning av invandrade
Totalreformen av integrationslagen

Tillbaka till nyheter