Hoppa till innehåll

Information till dig som är forskare

Forskarna producerar material för beslutsfattandet och studerar integrationen och flyktingmottagningen som samhälleliga fenomen. Kompetenscentrets databaser, statistiska översikter och publikationer behandlar dessa teman på ett mångsidigt sätt.

Kvinna på jobbet

Integrationsdatabas Integrationsdatabasen är en öppen, registerbaserad databas över statistiska data, ur vilken det går att få omfattande information om invandrarbefolkningen i Finland.
Databasen Integrationindikatorer Med hjälp av databasen kan du följa läget för integration och hur den utvecklas i Finland.
Publikationer Kompetenscentret för integration beställer och genomför utredningar och undersökningar om invandring, integration och flyktingmottagning.
Prioriteringarna i främjandet av integration Till den lagstiftning som styr integrationsfrämjandet anknyter integrationsfrämjande program, branschöverskridande samarbete och partnerskap mellan olika aktörer.
Kommunernas integrationsprogram Här finns kommunernas integrationsprogram och en sammanfattning av regionernas integrationsarbete.
Partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande Målet med partnerskapsprogrammet är att skapa, identifiera och stödja möjligheter till integrationsfrämjande samarbete.

Nyheter till forskare

En ny helhetsöversikt över integration har publicerats
14.2.2024 | Nyhet
Helhetsöversikten över integration 2023 ger en allmän bild av integrationsläget i Finland. Publi-kationen består av två delar, av vilka den första med hjälp av olika indikatorer beskriver föränd-ringar i integrationsläget i förhållande till situationen för fyra år sedan. Den andra delen består av forskningsartiklar.
Utredning: Samhällsorientering på flera språk kräver samarbete mellan kommunerna
25.1.2024 | Nyhet
För att samhällsorientering på flera språk ska kunna ordnas på ett kostnadseffektivt sätt krävs att kommunerna samarbetar med varandra, och det behövs även samordning mellan regionerna och på nationell nivå. Orientering på distans och hybridorientering kan stödja deltagandet för invandrare som bor i glesbygden. Den utredning som arbets- och näringsministeriet beställde i maj 2023 ger rekommendationer om att orienteringen ska genomföras på ett högklassigt och enhetligt sätt på olika håll i Finland.
Sysselsättningsgraden bland utländska medborgare sjunker
21.6.2023 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet förutspår i sin senaste arbetsmarknadsprognos på kort sikt att långtidsarbetslösheten stannar på en mycket högre nivå än före coronakrisen. Detta verkar också gälla utländska arbetslösa arbetssökande.
Var tionde utländsk arbetslös arbetssökande är från Ukraina
26.10.2022 | Nyhet
Enligt sysselsättningsöversikten för oktober utgör ukrainare snart den största gruppen bland arbetslösa arbetssökande enligt nationalitet. Antalet arbetslösa arbetssökande har ökat i synnerhet i de närings-, trafik- och miljöcentralsområ-den där det finns många personer som får tillfälligt skydd.
Undersökningen MoniSuomi samlar information om hälsa och välfärd hos den befolkning som fötts utomlands – enkätundersökningen producerar viktig bakgrundsinformation om integrationsläget i Finland
8.9.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare deltar i finansieringen av Institutet för hälsa och välfärds nationella undersökning om hälsa, välfärd och tjänster för personer födda utomlands (MoniSuomi). Insamlingen av uppgifter för undersökningen MoniSuomi inleddes i början av september. Med hjälp av den information som samlas in genom undersökningen MoniSuomi strävar man efter att främja likabehandlingen av invandrarbefolkningen i Finland.
Alla nyheter