Arbets- och näringsministeriet har kontaktat kommunerna genom ett brev som gällde kommunernas uppgifter och resurser vid främjande av integration

Utgivningsdatum 22.11.2022 17.30 | Publicerad på svenska 13.12.2022 kl. 10.09
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet har kontaktat kommunerna genom ett brev som var daterat den 22 november 2022 och som gällde kommunernas uppgifter och resurser vid främjande av integration. Brevet innehåller aktuell information om ändringar i integrationslagen, organiseringsansvaret för uppgifterna samt tjänster för dem som får tillfälligt skydd.

Riksdagen har godkänt förslaget till lag om ändring av lagen om främjande
av integration (RSv 129/2022 rd). I och med lagändringen beaktas i integrationslagen välfärdsområdets roll i främjandet av integration. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Arbets- och näringsministeriet förbereder som bäst anvisningar om 2023 års ändringar i främjandet av integrationen samt uppdatering av anvis-ningen om ersättningar enligt integrationslagen. Avsikten är att anvisningarna publiceras före jul på webbplatsen kotoutuminen.fi.

Arbets- och näringsministeriet har kontaktat kommunerna genom ett brev
som var daterat den 17 december 2021 och som gällde kommunernas
uppgifter och resurser vid främjande av integration. I brevet beskrevs hur
social‐ och hälsovårdsreformen och ändringarna av lagen om främjande
av integration (1386/2010, nedan integrationslagen) påverkar kommunernas
uppgifter och resurser.

Ytterliggare information
Brev om kommunernas uppgifter och resurser vid främjande av integration 22.11.2022
Brev om kommunernas uppgifter och resurser vid främjande av integration 17.12.2021

Ledare sakkunning Mira Sinkkonen, fö[email protected]

Tillbaka till nyheter