Hoppa till innehåll

Kompetenscentret för integration av invandrare stöder arbete som främjar integration

Kompetenscentret för integration av invandrare är verksamt vid arbets- och näringsministeriet som en del av avdelningen för arbetskraftsinvandring och integration. Verksamheten vid kompetenscentret för integration inleddes år 2014.

Kompetenscentret för integration producerar och förmedlar information om integration till beslutsfattare, myndigheter, personer som arbetar med integration och yrkesutbildade personer som utför integrationsarbete. Informationen baserar sig på forskning och uppföljning samt på praktiska erfarenheter som de som arbetar med integration har. 

Kärnan i kompetenscentrets arbete utgörs av information och kommunikation

Kompetenscentret följer framstegen inom integration och den invandrade befolkningens tillstånd med hjälp av databaser och sysselsättningsrapporter som centret upprätthåller. Vart fjärde år utarbetar kompetenscentret en översikt över integration. Kompetenscentret för integration av invandrare stärker kunskapsbasen om integration genom att beställa och producera utredningar och undersökningar om integrationens olika delområden.  

Kompetenscentret för integration ordnar forskningswebbinarier, publicerar policy brief-samlingsartiklar och ett nyhetsbrev en gång i månaden. Webbtjänsten Integration.fi fungerar som huvudkanal för att stärka kunskapsbasen i arbetet för främjande av integration. Vi är också aktiva på flera kanaler i sociala medier. 

Kompetenscentret för integration producerar informationsmaterial också till stöd för statsrådets beslutsfattande och styrning. 

Kompetenscentret för integration sörjer för att guiden Välkommen till Finland, dvs. det så kallade grundläggande informationsmaterialet, är aktuell och distribueras till myndigheter som betjänar personer som flyttar till Finland. Guiden ges enligt lag till varje person som får uppehållstillstånd. 

De som arbetar med integration har en nyckelroll

De som möter invandrare i sitt arbete och i sin verksamhet behöver information om fungerande praxis, faktorer och fenomen som påverkar integrationen samt om reformer och utvecklingsarbete som hänför sig till främjande av integration. Kompetenscentret stöder aktörerna inom integration med praktiska informationsmaterial, utbildningar och verktyg, aktuella nyheter, bloggar och evenemang samt spridning av god praxis. 

Kompetenscentret för integration deltar i genomförandet av integrationslagen och statens integrationsprogram genom att förmedla information till yrkesutbildade om lagstiftningen bland annat genom integration.fi, utbildningar och publikationer. 

Effektiv integration uppnås genom samarbete

För att främja en effektiv integration och bereda politik som främjar integration krävs information om vilka åtgärder som fungerar och vad integrationsfältet omfattar. Genomslag i samhället förutsätter samarbete mellan myndigheter och andra aktörer. Kompetenscentret för integration stöder samarbetet mellan olika aktörer på integrationsfältet genom att samordna partnerskapsprogrammet för integration med NTM-centralerna och upprätthålla en samarbetsplattform dvs. Partnerskapsplattformen. 

Kompetenscentret för integration stöder verksamhet som främjar invandrarnas delaktighet, samhällets mottaglighet och integrationsfrämjande verksamhet i det civila samhället. 

Integration.fi är avsedd för aktöter inom integrationsfrämjande och mottagande flyktingar

Integration.fi är avsedd för aktörer inom integrationsfrämjande och mottagande flyktingar som möter invandrare i sitt arbete. Till målgruppen för webbtjänsten hör alla aktörer på integrationsfältet: myndigheter (arbets- och näringsbyråerna, kommunerna, social- och hälsovården), organisationer, beslutsfattare, företrädare för ensamkommande minderåriga, lärare, forskare. 

I webbtjänsten publiceras information och aktuella nyheter om integration och flyktingmottagning samt relaterade teman. Webbtjänsten erbjuder också bland annat i bloggen ett forum för projektens goda praxis och material samt presenterar flerspråkiga material och guider och verktyg till stöd för integrationsarbetet och flyktingmottagningen, utbildar och erbjuder samarbetsforum inom ramen för partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande. 

Webbplatsen upprätthålls av kompetenscentret för integration av invandrare. Om du vill diskutera innehåll eller aktuellt material som eventuellt läggs ut på sidan, kontakta webbchefredaktören för webbplatsen integration.fi.

Kompetenscentret i sociala medier

Kompetenscentret för integration av invandrare har konton i de sociala medierna Twitter, Instagram, YouTube och SlideShare. Också Partnerskapsprogram för integrationsfrämjande har konton i Twitter och Instagram.  Kompetenscentrets konton i sociala medier har inrättas för öppen informationsfördelning och yrkesmässig kommunikation. Såväl som på integration.fi baserar sig kommunikationen i sociala medier också på kunskap och fakta.

Kompetenscentrets konton i sociala medier upprätthålls av huvudredaktören för webbplatsen integration.fi och innehållsproducenterna. Partneskapsprograms konton upprätthålls av kompetenscentret och samarbetspartnerna. 

Kompetenscentret tar inte ställning till politiska frågor och deltar inte i långvariga diskussioner eller debatter på sina konton i sociala medier. Vi svarar inte på frågor som gäller enskilda personers situationer.

Ytterligare upplysningar:

Kontaktinformation för kompetenscentret för integration av invandrare
Kompetenscentret på X
Kompetenscentret på Instagram
Kompetentscentret på YouTube
Information om webbtjänsten integration.fi
Presentationsvideo om arbets- och näringsministeriets avdelningen arbetskraftsinvandring och integration i YouTube