Det riksomfattande organisationsnätverket för mottagningsverksamhet och integrationsstöd bjuder in aktörer att delta

Utgivningsdatum 22.2.2022 15.10 | Publicerad på svenska 11.3.2022 kl. 14.03
Nyhet

Det riksomfattande organisationsnätverket samlar organisationer och myndigheter som är intresserade av integration och mottagningsverksamhet samt av att utveckla dem. Nätverket bjuder in aktörer från olika delar av Finland. Nätverket samordnas av Finlands Röda Kors.

Det riksomfattande organisationsnätverket för mottagningsverksamhet och integrationsstöd fick sin början 2015 då ett rekordstort antal asylsökande anlände till Finland.  

”Det fanns ett behov av att snabbt föra samman myndigheter och organisationer, öka informationsutbytet mellan aktörerna och samordna och förenhetliga aktörernas arbete. I detta syfte beslutade man att inrätta ett riksomfattande nätverk”, beskriver Varpu Taarna, specialsakkunnig vid arbets- och näringsministeriet.

Efter exceptionella tider har nätverket fortsatt sin verksamhet. Organisationerna och myndigheterna har delat med sig av information om aktuella fenomen vid nätverkets möten. Dessutom delar organisationer med sig av sina positiva erfarenheter och verktyg kring verksamheten till varandra.

Nätverket stärker organisationernas och de frivilligas roll vid sidan av myndighetsarbetet 

Hittills har riksomfattande organisationer kunnat delta i nätverkets verksamhet, men man har beslutat att utvidga nätverkets sammansättning. 

”Nu kan organisationsaktörer från lokala, regionala och nationella nivåer delta om de är intresserade av nätverkets teman. I framtiden ordnas möten som närvaromöten, hybridmöten och online. Fjärruppkoppling möjliggör deltagande från olika håll i Finland”, berättar nätverkets koordinator Maria Pikkarainen.

Nätverket förenar olika aktörer, ger deltagarna information som gör det egna arbetet mer verkningsfullt samt skapar möjligheter till samarbete. Myndigheter och besökare utanför nätverket bjuds in till möten enligt det tema som behandlas. Sakkunniga från arbets- och näringsministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Migrationsverket deltar regelbundet i verksamheten. Ett syfte med nätverket är att stärka organisationernas och de frivilligas roll i mottagningsverksamheten och i stödjandet av integrationen vid sidan av myndighetsarbetet. 

Nätverket anknyter till partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande och erbjuder ett forum för att möta och utveckla organisationer på riksomfattande nivå.  Integrationskoordinatorn för stödförintegration.fi Elina Kutramoinen, som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland svarar för, har också deltagit i arbetet med att utveckla nätverket.

”Vi vill att en större grupp ska kunna dra nytta av nätverket och att nya former av partnerskap och inspirerande initiativ till integrationsarbete skapas i nätverkets arbete”, säger Kutramoinen.

Ytterligare information:

Du kan ansluta dig till nätverket genom att skicka e-post till nätverkets koordinator Maria Pikkarainen, Integrationskoordinator, Finlands Röda Kors till maria.pikkarainen(a)redcross.fi. 

Om nätverkets öppna tillställningar meddelas också i evenemangskalendrarna för integration.fi och stödförintegration.fi. 

Tillbaka till nyheter