En utvärderingsrapport om samhällsorientering på eget språk har publicerats

9.4.2021 13.22 | Publicerad på svenska 19.4.2021 kl. 16.41
Nyhet

Finlands Flyktinghjälp har publicerat en utvärderingsrapport om samhällsorientering på eget språk, som har utvecklats som en del av projektet Navigator. Samhällsorientering på det egna språket är en kurs som hjälper personer som ska integreras i initialskedet att förstå det finländska samhället och den finländska kulturen.

Finlands Flyktinghjälp började utveckla samhällsorienteringen på det egna språket 2016, och ut-vecklingsarbetet har fortsatt sedan 2018 tillsammans med Internationella migrationsorganisation-en IOM:s kontor i Finland och yrkeshögskolan Diakonia i projektet Navigator. 

Syftet med samhällsorienteringen är att erbjuda nyanlända information på deras eget språk om det finländska samhället, dess spelregler, värderingar och kultur samt om nyanländas rättigheter och skyldigheter. I den färska rapporten utvärderas samhällsorienteringen och dess fördelar ur integ-rationsperspektiv. 

Samhällsorienteringen främjar integrationen i initialskedet

Som material i utvärderingsrapporten används information som samlats in med hjälp av respons-blanketter och temaintervjuer. Av materialet framgår att deltagarna ansåg att kursen var nyttig och upplevde att den ökat deras kunskaper om det finländska samhället, lagar, värderingar, seder och historia. Enligt deltagarna var det viktigt att få information på just det egna språket. Det egna språket möjliggjorde också naturlig växelverkan och dialogbaserat lärande. 

Enligt rapporten främjar samhällsorienteringen på det egna språket väl integrationen i början och kan stärka känslan av gemenskap. Deltagarna berättade att kursen erbjudit färdigheter som kan utnyttjas i vardagen, motiverat till studier av ett nytt språk samt öppnat ögonen för möjligheterna i Finland. Eftersom utbildarna erbjuder tillförlitlig information på kursen, förebygger samhällsori-enteringen också spridningen av felaktig information. 

På basis av rapporten ger projektet Navigator sex rekommendationer:

  1. Samhällsorientering bör erbjudas alla nyanlända kort efter inresan. 
  2. Samhällsorienteringen ska grunda sig på dialogbaserade undervisningsmetoder. 
  3. Samhällsorientering ska tillhandahållas på den nyanländas eget språk. 
  4. För samhällsorienteringen bör det skapas ett enhetligt läromedel på riksnivå.
  5. Kriterierna för utbildare i samhällsorientering ska hållas tillräckligt höga och utbildarna ska erbjudas omfattande utbildning både innehållsmässigt och metodiskt.
  6. Den samhällsorientering som genomförs i form av webbundervisning måste utvecklas.

Finlands Flyktinghjälp har utbildat 21 utbildare i samhällsorientering som kan leda kursen på 12 olika språk. 

Ytterligare information:

Utvärderingsrapport om samhällsorientering på eget språk (på finska)  
Ordnande av samhällsorientering på det egna språket (på finska) 
Finlands Flyktinghjälps utbildare i samhällsorientering på det egna språket (på finska) 

Tillbaka till nyheter