I AMIF-utlysningen i maj finansieras projekt som främjar samhällets mottaglighet

Utgivningsdatum 11.2.2021 16.50 | Publicerad på svenska 15.2.2021 kl. 11.04
Nyhet

Temat för utlysningen av finansiering från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som inleds den 3 maj, är samhällets mottaglighet. Stöd beviljas för 2–4 projekt till ett sammanlagt belopp av 450 000 euro.

I vårens AMIF-utlysning riktas finansieringen till projekt som främjar samhällets mottaglighet och antirasistisk verksamhetskultur. De projekt som stöds förväntas göra samhällets roll synlig i integrationen av tredjelandsmedborgare i Finland. Dessutom ökar de projekt som finansieras medvetenheten om strukturell rasism och invandrares delaktighet och jämlikhet.

Utlysningen av finansiering stöder målen för och genomförandet av partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande. Partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande som samordnas av arbets- och näringsministeriet stöder verkningsfullheten av integrationsfrämjande och arbete som främjar samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet.

Inrikesministeriet ordnar utbildning i vårens AMIF-utlysning den 3 mars. I utbildningen går man igenom planeringen av projekten och ansökan om finansiering. Sakkunniga vid arbets- och näringsministeriet och justitieministeriet berättar om främjandet av samhällets mottaglighet, arbetet mot rasism och främjandet av goda relationer bland befolkningen. Utbildningen ordnas på distans och man ska anmäla sig till utbildningen på förhand. 

Yttelirgare information:

EUSA-fondernas pressmeddelande 11.2.2021 om AMIF-fondens utlysning

Anmälan till AMIF-fondens ansökningsutbildning

Partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande

Ajankohtaista
Tillbaka till nyheter