Kommunerna och välfärdsområdena har satsat på samarbete, men upplever att ansvar och samarbetspraxis fortfarande delvis är oklara

Utgivningsdatum 21.11.2023 15.00 | Publicerad på svenska 1.12.2023 kl. 9.22
Nyhet

Enligt en enkät som genomförts av arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommunerna (AMIF) upplever kommunerna och välfärdsområdena att det fortfarande finns oklarheter i ansvarsfördelningen och samarbetspraxisen i anslutning till främjande av integration och mottagande av flyktingar. Enligt respondenterna är samarbetet mellan kommunen och välfärdsområdet samt andra regionala och lokala aktörer dock intensivt och det integrationsfrämjande arbetet och mottagandet av flyktingar utvecklas aktivt.

Strukturerna för främjande av integration och mottagande av flyktingar har förändrats sedan början av 2023 när välfärdsområdena inledde sin verksamhet. I början av 2023 gjordes också ändringar i integrationslagen. Arbets- och näringsministeriet och handlingsprogrammet för anvisande av flyktingar till kommunerna samlade hösten 2023 genom en enkät in information om hur man ordnar mottagandet av flyktingar och integrationsfrämjande tjänster och funktioner samt kartlade kommunernas och välfärdsområdenas erfarenheter av det förändrade läget. Genom enkäten samlades också information om hur kommunerna har förberett sig på totalreformen av integrationslagen (KOTO24), som träder i kraft den 1 januari 2025. 

Det lämnades in totalt 144 svar på enkäten. Av dem var 125 från kommunerna och 19 från välfärdsområdena. Av svaren var 136 på finska och 8 på svenska. Svaren kom från alla landskap och kommuner av olika storlek. Flest svar kom från Nyland (14 %), Österbotten (13 %) och Mellersta Finland (10 %).

Ett regelbundet sektorsövergripande samarbete och en gemensam målbild stöder det integrationsfrämjande arbetet

Både välfärdsområdena och kommunerna framförde i sina svar att organiseringen av välfärdsområdena fortsätter och att till exempel kontaktpersonerna i fråga om integrationen ännu inte är kända i alla områden. Respondenterna upplevde att ansvaren och samarbetsstrukturerna var oklara i synnerhet när det gäller den allmänna handledning och rådgivning som erbjuds invandrare samt överföringen av uppgifter. Nästan hälften av respondenterna (47 %) upplevde att det inte har anvisats tillräckliga personalresurser för främjande av integration. 

Respondenterna bedömer att ansvarsfördelningen och samarbetspraxisen vid mottagandet av flyktingar som helhet är tydligare och att personalresurserna är större än i uppgifterna för främjande av integration. Respondenterna berättade att till exempel modellering av processer samt regelbundna möten och arbete i par mellan yrkesutbildade personer i kommunen och välfärdsområdet har främjat smidiga mottagningstjänster och samarbete. Enligt svaren råder det dock oklarhet till exempel i fråga om genomförandet av hörandet och i frågor och handledning som gäller förmåner. 

I enkäten samlades också information om samarbetet mellan kommunerna samt om samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena med andra aktörer inom integration och flyktingmottagning. Utifrån svaren bedrivs sektorsövergripande samarbete i stor utsträckning på lokal, regional och riksomfattande nivå och aktiva samarbetsnätverk och regelbundna kontakter lyftes fram som god praxis. 

Kommunerna och välfärdsområdena önskar information och verktyg till stöd för sitt arbete

Utifrån enkäten önskar kommunerna och välfärdsområdena mer utbildningar, tillställningar och material i synnerhet om aktörernas uppgifter och ansvar samt om processerna för integration och flyktingmottagning. Man önskar också mer kunskaper i den egna organisationen om till exempel kulturell mångfald, om att möta krissituationer och om tillfälligt skydd. 

Mer information:
Bekanta dig med enkätsvaren (på finska)
Reform av integrationslagen (KOTO24)
Ändringar i integrationslagen 2023

Mer infromation: kuntiinohjaaminen.tem(at)gov.fi. 

Tillbaka till nyheter