Hoppa till innehåll

Vad förändras i integrationsfrämjandet och statens ersättningar 2023?

Under första hälften av 2023 revideras lagen om främjande av integration (1386/2010, integrationslagen) med två olika lagändringar. Lagen om ändring av lagen om främjande av integration (936/2022) innehåller bestämmelser om välfärdsområdenas roll enligt integrationslagen. Ändringarna hänför sig till överföringen av ansvaret för att organisera social- och hälsovårdstjänster från kommunerna till välfärdsområdena från och med den 1 januari 2023. Lagen träder i kraft den 1 januari 2023.

Enligt lagen om ändring av lagen om främjande av integration (1083/2022) omfattas de personer som får tillfälligt skydd och som har beviljats hemkommun av bestämmelserna om ersättning, anvisande till kommunen och tjänsterna för minderåriga som kommit till landet utan vårdnadshavare enligt integrationslagen. Lagen träder i kraft den 1 mars 2023. 

På den här webbplatsen finns information om hur lagändringarna påverkar främjandet av integrationen och mottagandet av flyktingar. 

Du hittar information om 

  • sektorsövergripande samarbete
  • utarbetandet av en inledande kartläggning och integrationsplan
  • anvisandet av flyktingar till kommunerna och mottagandet av dem
  • ordnandet av boende och tjänster för barn och unga som kommer till landet som minderåriga utan vårdnadshavare
  • de ersättningar enligt integrationslagen som betalas till kommunerna och välfärdsområdena
  • tillgången till information och informationssystem
  • planeringen och uppföljningen av integrationsfrämjandet.

Läs anvisningarna om de ändringar som träder i kraft vid ingången av 2023

Arbets- och näringsministeriet har utarbetat anvisningar om främjandet av integration och om ersättningen till kommunerna och välfärdsområdena av de kostnader som uppstår vid tillämpning av integrationslagen. 

Beakta att innehållet på denna sida endast gäller de ändringar i integrationslagen som trädde i kraft 2023. Information om reform av integrationslagen (KOTO24) finns också på integration.fi.

Mer information

Lag om ändring av lagen om främjande av integration (936/2022)
Lag om ändring av lagen om främjande av integration (1083/2022)
Anvisning om ersättning till kommuner och välfärdsområden för kostnader som uppstår vid tillämpning av lagen om främjande av integration (Finlex)

Mira Sinkkonen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, fö[email protected]

Sektorsövergripande samarbete

Inledande kartläggning och integrationsplan

Anvisande av flyktingar till kommunen och mottagning

Ordnandet av stöd och boende för minderåriga som kommit till landet utan vårdnadshavare

Tillgång till information och informationssystem

Statens ersättningar till kommunerna och välfärdsområdena

Planering och utveckling av integrationsfrämjandet

Kolla även upp hur beredningen av integrationslagens helhetsreform framskrider

Arbets- och näringsministeriet har även berett en helhetsreform av integrationslagen (RP 208/2022 rd). Den eftersträvade tidpunkten för ikraftträdandet av integrationslagen infaller 2025 samtidigt som reformen av arbets- och näringstjänsterna.

Läs mer om reform av integrationslagen