Kunnat ja hyvinvointialueet ovat panostaneet yhteistyöhön, mutta kokevat vastuut ja yhteistyökäytännöt kotoutumisen edistämisessä edelleen osittain epäselviksi

Julkaisuajankohta 21.11.2023 15.00
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman (AMIF) toteuttaman kyselyn mukaan kunnissa ja hyvinvointialueilla koetaan, että kotoutumisen edistämiseen ja pakolaisten vastaanottoon liittyvässä vastuunjaossa ja yhteistyökäytännöissä on edelleen epäselvyyksiä. Vastaajien mukaan yhteistyö kunnan ja hyvinvointialueen sekä muiden toimijoiden välillä on kuitenkin tiivistä ja palveluita on kehitetty aktiivisesti.

Kotoutumisen edistämisen ja pakolaisten vastaanoton rakenteet ovat muuttuneet vuoden 2023 alusta, kun hyvinvointialueet käynnistivät toimintansa. Vuoden 2023 alussa myös kotoutumislakiin on tehty muutoksia. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma keräsivät syksyllä 2023 kyselyllä tietoa pakolaisten vastaanoton ja kotoutumista edistävien palveluiden ja toimintojen järjestämisestä sekä kartoittivat kuntien ja hyvinvointialueiden kokemuksia muuttuneesta tilanteesta. Kyselyllä kerättiin tietoa myös siitä, miten kunnat ovat valmistautuneet kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24), joka tulee voimaan 1.1.2025. 

Kyselyyn saatiin yhteensä 144 vastausta 125 kunnalta ja 19 hyvinvointialueilta. Vastauksista 136 saatiin suomeksi ja 8 ruotsiksi. Vastauksia saatiin kaikista maakunnista ja eri kokoisista kunnista. Eniten vastauksia saatiin Uudeltamaalta (14 %), Pohjanmaalta (13 %) ja Keski-Suomesta (10 %).

Säännöllinen monialainen yhteistyö ja yhteinen tavoitetila tukevat kotoutumista edistävää työtä

Sekä hyvinvointialueet että kunnat toivat vastauksissaan esiin, että hyvinvointialueiden järjestäytyminen jatkuu edelleen ja esimerkiksi yhteyshenkilöt eivät ole kotoutumisen osalta tiedossa vielä kaikilla alueilla. Vastaajat kokivat vastuut ja yhteistyörakenteet epäselviksi etenkin maahanmuuttaneille tarjottavassa yleisessä ohjauksessa ja neuvonnassa sekä tietojen siirrossa. Lähes puolet vastaajista (47 %) koki, että kotoutumisen edistämiseen ei ole osoitettu riittävästi henkilöresursseja. 

Vastaajat arvioivat pakolaisten vastaanotossa vastuunjaon ja yhteistyökäytännöt kokonaisuutena selkeämmiksi ja henkilöstöresurssit riittävämmiksi kuin kotoutumisen edistämisen tehtävissä. Vastaajat kertoivat, että esimerkiksi prosessien mallintaminen sekä säännölliset kokoukset ja työpari-työskentely kunnan ja hyvinvointialueen ammattilaisten kesken ovat tukeneet sujuvia vastaanottopalveluita ja yhteistyötä. Vastausten perusteella epäselvyyttä on kuitenkin esimerkiksi kuulemisen toteuttamisessa ja etuuksiin liittyvissä kysymyksissä ja ohjauksessa. 

Kyselyssä kerättiin tietoa myös kuntien välisestä yhteistyöstä sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöstä muiden kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoiden kanssa. Vastausten perusteella monialaista yhteistyötä tehdään laajasti paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti ja aktiiviset yhteistyöverkostot ja säännöllinen yhteydenpito nostettiin esiin hyvinä käytäntöinä. Hyvinä käytäntöinä vastaajat toivat esiin myös esimerkiksi uudet toimintamallit ohjaukseen ja neuvontaan ja kielenoppimiseen sekä monikielisen viestinnän kehittämisen. 

Kunnat ja hyvinvointialueet toivovat tietoa ja työkaluja työnsä tueksi

Kyselyn perusteella kunnat ja hyvinvointialueet toivovat lisää koulutuksia, tilaisuuksia ja materiaaleja etenkin toimijoiden tehtävistä ja vastuista sekä kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton prosesseista. Lisää osaamista omaan organisaatioon toivotaan myös esimerkiksi monikulttuurisuudesta, kriisitilanteiden kohtaamisesta ja tilapäisestä suojelusta. 

Kyselyyn saadut vastaukset ovat tärkeitä ja auttavat kartoittamaan, mistä kysymyksistä tarvitaan lisää tietoa ja mitä olisi huomioitava lainsäädännön kehittämisessä ja toimeenpanossa.

Kyselyn toteutti Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma, joka rahoitetaan Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) udelleensijoittamisen erillismäärärahalla.

Lisätietoja:
Tutustu koontiin kyselyn vastauksista
Kotoutumislain muutokset vuonna 2023
Kotoutumislain kokonaisuudistus (KOTO24)

Lisätietoja kyselystä: kuntiinohjaaminen.tem(at)gov.fi. 

Takaisin uutisiin