Sysselsättningsgraden för utlänningar var fortsatt hög

Utgivningsdatum 26.9.2023 16.24 | Publicerad på svenska 27.9.2023 kl. 22.54
Nyhet

I augusti fanns det 37 608 utländska arbetslösa arbetssökande. De utgjorde 15 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 14 procent (4 675 personer). 

Den sysselsättningsöversikt som baserar sig på siffrorna från august 2023 visar följande:

  • Det säsongrensade antalet arbetslösa arbetssökande (inklusive både finska och utländska medborgare) har hållit sig på en jämn nivå redan i över ett år. Samtidigt ökar dock antalet utländska arbetslösa arbetssökande. Tillväxten har dock avtagit sedan maj 2023. Detta kan förklaras av att antalet ukrainska arbetslösa inte längre ökar så snabbt som tidigare.
  • Ökningen av antalet utländska arbetslösa arbetssökande innebär dock inte nödvändigtvis att sysselsättningsläget för utlänningar försämras, eftersom ökningen förklaras av både den ökade deltagarfrekvensen bland utlänningar och ökningen av den utländska befolkningen.
  • Ukrainarna var i augusti den största enskilda nationalitetsgruppen bland utländska arbetslösa arbetssökande. En betydande del av ökningen av antalet utländska arbetslösa arbetssökande förklaras av det ökade antalet ukrainska arbetslösa. Utan ukrainare var ökningen jämfört med föregående år 10 procent (2 980 personer). 
  • Enligt arbetskraftsundersökningen var sysselsättningsgraden bland utlänningar 68,2 procent under andra kvartalet 2023. Den säsongrensade sysselsättningsgraden för utländska medborgare steg med 2,2 procentenheter jämfört med föregående kvartal.
    • Sysselsättningsgraden för utlänningar var klart högre under första hälften av 2023 jämfört med före coronakrisen. Det är dock mycket möjligt att sysselsättningsgraden börjar sjunka i slutet av 2023 på grund av den försämrade konjunkturen. Sysselsättningsgraden för utlänningar är mer konjunkturkänsligt än för finska medborgare. 
    • Den nya metoden i arbetskraftsundersökningen som trädde i kraft vid ingången av 2021 verkar ha haft en betydande positiv inverkan på sysselsättningsgraden bland utlänningar.

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån registeruppgifter i arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningens enkätsvar.

Sysselsättningsöversikten för september 2023 över arbetslösheten för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål samt deltagandet i service (endast på finska)

Mer information:
Sysselsättningsöversikter

Tillbaka till nyheter